FÖY Temsilcilik Sözleşmesi

FÖY TEMSİLCİLİK GENEL SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1. TARAFLAR

Bir tarafta “ Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş ”(-ki bu Sözleşme’de “FÖY” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (-ki bu Sözleşme’de “Temsilci” olarak anılacaktır.) aşağıdaki hüküm ve şartlarda bir Temsilcilik Sözleşmesi(-ki işbu sözleşmede FTGS olarak anılacaktır.) akdetmişlerdir.

 

1.1. Ödeme Kuruluşu

Tebligat Adresi           : Cevatpaşa Mh. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:407 Yıldız Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İST.

Elektronik Posta         : info@faturaodemeyeri.com.tr

Telefon No                 : 444 9 369

Faks No                     : 0212 537 9 369

Web                          : www.faturaodemeyeri.com.tr

 

1.2. Temsilci

Adı Soyadı                 :

Unvanı                       :

Tebligat Adresi          :

Elektronik Posta        :

Telefon No                :     Faks:    GSM:

 

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu FTGS ile FÖY; 6493 sayılı yasa ve mevzuat kapsamında yürütmekte olduğu ödeme hizmeti faaliyetleri ile ilgili olarak Temsilci’ye temsilcilik yetkisi verilecektir.

 

Madde 3. DAYANAK

İşbu FTGS, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tanzim olunmuştur.

 

Madde 4. TANIMLAR

4.1.       KURUL: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu

4.2.       KURUM: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu

4.3.       ÖDEME KURULUŞU: İşbu FTGS kapsamında FÖY'ü

4.4.       TEMSİLCİ: İşbu FTGS kapsamında sözleşme karşı tarafı olarak Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

4.5.       ÖDEME HİZMETİ: 6493 sayılı kanunun 12.maddesi kapsamındaki hizmetleri

4.6.       ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI/MÜŞTERİ: Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

4.7.       FATURA ÖDEMESİ: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar ile Kurumca uygun görülen diğer ödemeleri

4.8.       ANLAŞMALI ŞİRKET: Ödeme Kuruluşu’nun Ödeme Hizmeti faaliyetini yürütürken ihtiyaç duyduğu iş ve konularla ilgili olarak sözleşme imzaladığı gerçek ve/veya tüzel kişileri,

4.9.       ANLAŞMALI BANKA: İlgili mevzuat uyarınca Ödeme Kuruluşu ile sözleşme imzalanan bankayı

4.10.   FATURA ÜRETEN KURUMLAR: Ödeme Kuruluşu’nun adlarına faturalarının tahsili için anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişileri,

4.11.   FFÖM: FÖY’ün 6493 sayılı yasa kapsamında ödeme hizmeti sunumuna ilişkin yazılım programını

4.12.   HASSAS ÖDEME VERİSİ:Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri ve 6698 sayılı kanun kapsamındaki diğer bilgileri

4.13.   ŞİFRE: işbu FTGS’nin uygulanması ve müşteri ve işlem güvenliğinin tesisi için FÖY tarafında üretilip Temsilci kullanımına sunulan ve Temsilcinin korumakla yükümlü olduğu gizli bilgi ve kayıtları

4.14.   KANUN: 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu

4.15.   YÖNETMELİK: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği,

4.16.   TEBLİĞ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliği,

4.17.   İLGİLİ MEVZUAT: 6493 sayılı kanun ve bu kanun uyarıca çıkarılan yönetmelik tebliğ, sirküler gibi ikincil mevzuatı,

4.18.   DİĞER MEVZUAT: İşbu FTGS'nin yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri ile Temsilci’in uymakla yükümlü olduğu diğer mevzuat hükümleri,

4.19.   TEMSİLCİ HESABI (TFH):Temsilci’in FÖY nezdindeki hesabı

4.20.   TARAF: İşbu FTGS'nin taraflarını,

4.21.   TARAFLAR: İşbu FTGS'deki FÖY ve Temsilci birlikte,

ifade eder.

İşbu FTGS'de tanımlanmayan hususlar 6493 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta tanımlandığı şekilde anlamlandırılır ve uygulanır.

 

Madde 5. HİZMETİN KONUSU

5.1.       Bu sözleşme; FÖY'ün BDDK'dan aldığı izin ile iktisadi, mali, sinai, gayri maddi mallar üzerindeki haklarına ve fikri haklarına sahip olduğu ve her türlü hakkını uhdesinde tuttuğu FFÖM’ü münhasır olmamak üzere Temsilci'nin kullanımına sunması, işletimini temin etmesi, FFÖM ile ticari faaliyette bulunmasına imkân sağlaması mukabilinde Temsilci’nin işbu FTGS’nin belirlenen Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti ve diğer giderleri ödemesi hususunda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini hüküm altına alır.

5.2.       FFÖM; ilgili mevzuat, bankacılık ilke ve kurallarına göre müşterilerin fatura ödemelerinin internet üzerinden yapılmasına aracılık etmektedir. Temsilci’nin önceden FÖY’ün FTGS kapsamında bildirilmiş olduğu banka hesabında (THF) karşılığı bulunması kaydı ile Temsilci müşteriden fatura tutarını ve Hizmet Bedelini tahsil edecek ve karşılığında müşteriye fiş ve makbuz verecektir.

 

Madde 6. FÖY HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.       FÖY; işbu FTGS uyarınca ve mevzuatın belirlediği şart, hüküm ve süre için kendisi ile işbu FTGS'yi imzalayan ve yükümlülüklerini yerine getiren Temsilci’nin FFÖM'den bedeli mukabili ve FÖY’ün THF'de Temsilci’nin yeterli bakiyesi bulunduğu imkân ve ölçütte 5.maddedeki FFÖM'ün imkan sağladığı hizmetleri sunmasına, işlemleri yapmasına yetki verecektir.

6.2.       İşbu FTGS'nin imzalanması ve  Temsilci’nin kendisine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi durumunda FFÖM menfaatlerini münhasır kullanım hakkı olmamak üzere, FÖY; Temsilci'ye  "FÖY TEMSİLCİLİK YETKİ BELGESİ" verecektir.

6.3.       FÖY, FFÖM'ün tanıtım ve eğitimini kendi personeli aracılığı ile ücretsiz olarak FÖY’ün uygun gördüğü (yüz yüze, uzaktan bağlantı, sesli iletişim kanalları vb. yöntemler) üzerinden verecektir.

6.4.       FÖY; Temsilci’ye aylık hesap bildiriminde bulunacak ve Temsilci’ye her ayın 5. iş gününe kadar Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti  faturalarını keşide edecektir.

6.5.       FÖY, FTGS sürecinde temsilcinin FFÖM ile alakalı teknik ve sistemsel sorularını mümkün olan en kısa sürede çözmek için gerekli gayreti gösterecektir.

6.6.       FÖY, Temsilci'nin kendisine tevdi ettiği her türlü bilgi, belge ve varlıklarını koruyacak, gizlilik ilkesine uygun hareket edecektir.

6.7.       FÖY,  FTGS süresince Temsilci'den ödeme makbuzu için hiç bir matbaa / basım bedeli talep etmeyecektir.

 

Madde 7. TEMSİLCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu FTGS diğer maddelerinde belirtilen borç, vecibe, yükümlülük ve sorumlulukların yanında aşağıdaki yükümlülükleri ve sorumlulukları da yerine getirecektir.

7.1.       Temsilci, 6493 sayılı kanun, mevzuat ve yönetmelikleri hakkında FÖY tarafından bilgilendirildiğini,  mevzuata hakim olduğunu,  yükümlülük ve sorumluluklarını anlayıp bildiğini ve yerine getireceğini taahhüt ve beyan eder.

7.2.       Temsilci, günlük işlem meblağ hacmine göre TFH’de nakit bulunduracaktır. Temsilci, TFH’ye tek seferde gönderilecek bakiye tutarını belirleme ve değiştirme hak ve yetkisinin münhasıran FÖY’de olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

7.3.       Temsilci’nin, TFH’de yeterli kullanılabilir bakiye bulundurmaması halinde FFÖM ile tahsilat imkânı olmadığını bildiğini taahhüt ve kabul eder.

7.4.       Temsilci, FÖY tarafından Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında bilgilendirildiğini ve kendisine bu bağlamdaki tüm doküman ve materyallerin teslim edildiğini ve bu doküman materyalleri okuyup bilgi sahibi olduktan sonra işbu FTGS'yi imzaladığını kabul ve beyan eder.

7.5.       Temsilci’nin Yönetmeliğin 13.7. maddesi ile belirlendiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendinde belirtilen tüm şartları taşıdığını, bunun belgelendirmesi bağlamında FÖY’e verdiği tüm bilgi, belge ve kayıtların gerçek ve doğru olduğunu taahhüt ve beyan eder.  Temsilci, aksi durumda her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul taahhüt ve beyan eder. Temsilcinin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı durumunun ve/veya verdiği bilgi, belge ve kayıtların gerçek ve doğru olmadığının herhangi bir zamanda tespiti durumunda işbu FTGS'nin FÖY tarafından haklı nedenle derhal feshedilecek ve Temsilci hakkında yasal şikâyet yapılabilecektir.

7.6.       Temsilci, 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için FÖY İç Kontrol Birimi ve Risk Yönetim Birimi Yöneticileri'nin yöntem ve direktiflerine uyacağını gereklerini yerine getireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.7.       Temsilci, işbu FTGS ile ilgili olarak Kurul, Kurum, Merkez Bankası ve Anlaşmalı Bankanın yürürlüğe koyduğu tüm kural ve kaidelere harfiyen uyacağını, yaptıkları düzenlemelerin verdikleri talimatların gereklerini yerine getireceğini, FÖY Anlaşmalı Banka ile arasında imzalanan sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarının kendisini bağladığını, sözleşmenin hüküm ve şartlarını aynen yerine getireceğini kabul taahhüt ve beyan eder.   

7.8.       Temsilci, Kurum, Kurul, Merkez Bankası, Anlaşmalı Banka ve FÖY'ün uygulamaya koyacağı tüm güvenlik politikalarını tam ve kesin surette yerine getireceğini, gerekli güncellemeleri derhal yapacağını, iş ve işlemleri süresinde gerçekleştireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.9.       Temsilci müşteriden işbu FTGS'de tanımlanan ve FÖY tarafından kendisine bildirilen Hizmet Bedeli dışında hiç bir suret ve şekilde her hangi bir nam adı altında başkaca bir ücret, bedel ya da karşılık talep ve tahsil etmemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.10.   Temsilci; rekabet kurallarını ihlal etmeyecek, aldatıcı ve yanıltıcı reklam ve beyanlarda      bulunmayacak, haksız rekabete, tüketici haklarına, dürüstlüğe aykırı tavır, davranış ve        girişimlerde bulunmayacaktır. FÖY, FTGS ve FFÖM bilgileri için sır tutacaktır.

7.11.   Temsilci, verdiği Ödeme Hizmeti’nin tanıtımı kapsamında ve verilen Ödeme Hizmeti neticesinde oluşturulacak belgeler üzerinde hiçbir şekilde Kurul, Kurum, Anlaşmalı Banka’nın ve diğer 3. kişi, kurum ve kuruluşların unvanını, logosunu, sair tanıtım materyallerini ve/veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikte hiçbir materyali kullanmayacağını, beyanda bulunmayacağını, irtibat tesis eder şekilde hareket etmeyeceğini kabul,  taahhüt ve beyan eder.

7.12.   Temsilci, FFÖM’ü sadece işbu FTGS'de ve eklerinde belirtilen işletmesinde ya da işyerinde kullanacağını, adres değişikliği olması halinde bu durumu değişiklikten en az bir hafta önce durumu yazılı olarak FÖY’e bildireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.13.   Temsilci,  Ödeme Hizmeti işlemlerini gerçekleştirmemek gibi bir hak ve yetkisinin olmadığını, inisiyatifinin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder.

7.14.   Temsilci, sadece ve münhasıran FFÖM'de yer alan ve FÖY tarafından yazılı izin verilen Ödeme Hizmeti işlemlerini gerçekleştirebileceğini FFÖM’de bulunmayan fatura üreten kuruluşların işlemlerini yapmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

7.15.   Temsilci, FFÖM dışındaki Ödeme Hizmetlerini FÖY yetkisi ile tahsil ediyor intibasını oluşturmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

7.16.   FÖY, kendisinden kaynaklanmayan makul, muteber ve haklı nedenlerle alacağı tek taraflı kararla Ödeme Hizmeti işlemlerini gerçekleştirmekten vazgeçebilir ve bu hususlardaki anlaşmalarını sona erdirebilir. Böyle bir durumda Temsilci FÖY’den maddi manevi tazminat ya da kar kaybı talebinde bulunmayacağını ve böyle bir hakkı olmadığını, tüm hak ve alacaklarından FÖY lehine feragat ettiğini kabul taahhüt ve beyan eder.

7.17.   Temsilci, FÖY tarafından kendisine gönderilecek olan ödeme makbuzları, reklam ürünleri, matbaa ürünleri, promosyon ürünleri yada temsilcilik yetkilisinin talep ettiği diğer belge ve ürünlerin ulaştırılması için kullanılan nakliye (kargo) ücretlerini ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.18.   Temsilci, FÖY’ün işbu FTGS kapsamındaki yegâne sorumluluğunun, FFÖM kullanılmak suretiyle işlem gerçekleştirilmesini sağlamak ve buna dair gerekli teknik desteği vermek ile sınırlı olduğunu, başka hiçbir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.19.   Temsilci, FÖY’den kaynaklanmayan sebeplerden dolayı müşteri tarafından yapılacak itirazların kendisi tarafından karşılanacağı FÖY'ün hiç bir şekilde muhatap tutulmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.20.   Temsilci, kendi kusur, hata ve ihmali neticesinde müşterinin ya da üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin edeceğini, FÖY’ün bu konuyla ilişkilendirilemeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. FÖY'ün bu bağlamda bir ödemede bulunması durumunda Temsilci işbu meblağı FÖY'e ilk istemde nakden ve def'aten tediye edeceğini kabul taahhüt ve beyan eder.

7.21.   Temsilci, işlem, hesap ve mali tablolarının mevzuat hükümlerine, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ticari gereklere uygun olarak yerine getireceğini kabul taahhüt ve beyan eder.

7.22.   Temsilci, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak, tüketici haklarına saygılı ve uygun faaliyet yürüteceğini, kendisinin ve/veya personelinin yaptığı tüketici haklarına aykırı ve haksız ya da hatalı iş ve işlemlerden dolayı müşterilerin, tüketicilerin, FÖY’ün ve/veya diğer 3. kişi, kurum ve kuruluşların uğrayacağı her tür zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. 

7.23.   Temsilci işletmesinde ya da işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatını bildiğini,  bu mevzuata uyacağını gereklerini yerine getireceğini ve FÖY tarafından bu hususta bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

7.24.   Temsilci, işletmesinde ya da işyerinde kendi personelini istihdam edecektir. Temsilci, istihdam edeceği personelin ilgili mevzuat hükümlerini karşılayacak özellik ve nitelikte olması sağlamakla, yükümlü, personelin iş ve işlemlerinden sorumludur.

7.25.   Temsilci, istihdam ettiği personelle ilgili olarak mevzuat ve işbu FTGS kapsamında gizlilik sözleşmesi yapacaktır.

7.26.   Temsilci, istihdam ettiği personelin işbu FTGS'ye ve mevzuata uygun davranmasından ve iş ve işlemleri mevzuata uygun yerine getirmesinden sorumludur. Temsilci işbu FTGS kapsamındaki borç ve yükümlülüklerine yerine getirmek için personeline gerekli eğitimi ve ekipmanı verecek, personelini denetleyecektir.

7.27.   Temsilci, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti hususunda hassas davranmak ve personelinin de aynı hassasiyet ile yaklaşımını temin etmek ile yükümlüdür. Müşteri memnuniyetinin tesis edilememesi işbu FTGS'nin FÖY tarafından haklı fesih sebebidir.

7.28.   Temsilci, kendisi adına aktif edilmiş FFÖM'ü başkalarına, devir ve kiralama hakkının olmadığını ve FÖY tarafında FTGS'ye yazılı ek olarak belirtilmediği takdirde alt bayilik oluşturma işlemlerini yapamayacağını, yapabildiğine dair propagandada bulunamayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

7.29.   Temsilci, FFÖM ya da FÖY aleyhinde herhangi bir platformda olumsuz propaganda yapamayacağını,  FÖY'ü itham edici yaklaşım göstermeyeceğini, farklı bir ödeme kuruluşu ile yaptığı kıyas ve analiz sonucunu FFÖM ve FÖY aleyhinde bir tutum tavır ve davranışta bulunmayacağını ve her ne şekilde olursa olsun FFÖM ve FÖY'ü olumsuz ilişkilendirmede bulunamayacağını, FÖY'ün itibar ve şöhretini her daim koruyacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.30.   Temsilci, FÖY 'den aldığı Ödeme Hizmetlerini yapabilme yetkisini FFÖM dışında başkaca bir şekil ya da surette gerçekleştiremeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.31.   Temsilci, FÖY' ün bilgilendirme ve eğitim içerikli toplantılarına tam katılım ile hazır bulunacağını ya da vekil tayin ederek katılım sağlayacağını taahhüt ve kabul eder.

7.32.   Temsilci, imkânları doğrultusunda FÖY pazarlama ve satış faaliyetlerine bilgi, tavsiye ve genel destek anlamında katkı sağlamakla yükümlüdür.

7.33.   Temsilci,  FÖY ile işbu FTGS'nin haricinde ticari birlikteliğin ahlaki kurallarının gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

7.34.   Temsilci, FFÖM aracılığı ile ödenecek faturaların online (anlık) olarak ödenmekte olduğunu, FÖY tarafından geri dönüşünün bulunmadığını ve hususunda bilgilendirildiğini, iptal işleminin yapılamadığını bildiğini ve ödenmiş faturanın iptali talebinde bulunmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.35.   Temsilci, FÖY tarafından yetkilendirilmiş olan ödeme hizmeti veren işletmesini ya da işyerini kurumsal mesai saatleri olarak kabul gören banka çalışma saatlerinin altında kalmamak sureti ile ( Haftada "6" gün ve 09:00 ile 17:30 saatleri arasında) açık tutmakla yükümlüdür. Belirtilen gün ve saatler dışında daha fazla süre ile ödeme hizmeti vermek temsilcinin kendi inisiyatifindedir. Temsilci belirtilmiş olan çalışma saatlerine uyum sağlayacağını ve hizmet kalitesini düşürmeyeceğini kabul taahhüt ve beyan eder.

7.36.   Temsilci, yeni dönemde FTGS'nin güncellenmesi için güncel vergi levhasının bir örneğini ve varsa farklı evrak taleplerini FÖY yetkililerine takdim edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.37.   Temsilci hizmetin işleyişi ile ilgili herhangi bir olumsuz durum doğması halinde durumu derhal FÖY’e en hızlı iletişim sistemi ile bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

7.38.   Temsilci sadece FFÖM’den ve FÖY’ün resmi iletişim kanallarından gelen bilgi ve kayıtlara itibar edecektir.

7.39.   Temsilci; karşılıklı işbirliği anlayışı ile basiretli bir tacir gibi hareket ederek, iyi niyetle FÖY’ün hak ve menfaatlerini en üst düzeyde korumayı, hak ve menfaatlerine özen göstermeyi gayri kabili rücu kabul taahhüt ve beyan eder.

7.40.   Temsilci FÖY'ün işbu FFÖM'ü dilediği zaman ve dilediği süre ile askıya alma ve tekrar başlatma hakkı olduğunu gayri kabili rücu kabul taahhüt ve beyan eder.

 

Madde 8.GENEL KURALLAR

8.1.       Yetkili bir kamu otoritesi tarafından işbu FTGS’nin herhangi bir madde veya kısmını geçersiz, hükümsüz veya ifa edilemez sayması veya ilân etmesi halinde, o madde veya kısım, onun orijinal amacına en yakın ve aynı zamanda ifa edilebilir olan bir şekilde ve kapsamda yorumlanacak ve uygulanacaktır. Ancak bunun mümkün olmaması halinde, o madde veya kısım işbu FTGS’den ayrılmış ve çıkartılmış sayılacak ve bu durum, FTGS’nin kalan madde ve hükümlerini hiçbir şekilde etkilemeyecek veya geçersiz hale getirmeyecek ve FTGS’nin diğer madde ve hükümleri tam geçerli olacak ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.2.       FÖY’ün işbu FTGS’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması,  hiç bir şekilde o haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

8.3.       İşbu FTGS, FÖY tarafından Temsilci’ye her hangi bir iş, gelir ve kâr garantisi verileceği şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Temsilci bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan eder.

8.4.       FÖY, ilgili mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurumlar ve yargı talepleri doğrultusunda temsilci bilgilerini paylaşabilecektir. Temsilci bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan eder.

8.5.       Temsilci, BDDK ve diğer idari makamlarca alınacak karar ve yayımlanacak tebliğ, genelge, sair sebepler ile FTGS'nin mevzuatla uyumsuz hale gelmesi ya da temelsiz kalması halinde FÖY'ün taraflarca imzalanan FTGS'nin sınırlarını değiştirmeden gerekli düzenlemeleri yapma ve güncellemede bulunma hakkına sahip olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

8.6.       Temsilci, kendisi hakkında bilgi edinilebilmesi için kurumsal bilgilerinin FÖY’ün 3. kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ettiğini beyan eder. 

 

Madde 9.TARİFE

9.1.       Temsilci, müşteriden her bir işlem başına FÖY'ün tek taraflı olarak münhasıran belirleyeceği “Hizmet Bedeli’ni”alacaktır.

9.2.       FÖY farklı Ödeme Hizmetleri için ayrı Hizmet Bedeli tarifesi belirleyebilir.

9.3.       Temsilci, FÖY’e FFÖM üzerinden yapacağı her işlem başına FÖY’ün tek taraflı olarak münhasıran belirleyeceği “Ödeme Hizmeti İşlem Ücretini” tediye edecektir. Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti her işlem başında FÖY tarafından TFH’den çekilecek ve her ay sonunda Temsilci’ye fatura edilecektir. Temsilci; işbu Sözleşme kapsamında FFÖM aracılığı ile yaptığı işlemler için FÖY'e tediye etmesi gereken Ödeme Hizmeti İşlem Ücretinin kendisinin FÖY nezdindeki TFH hesabından kesilmesi, mahsup edilmesi hususunda FÖY'ü gayri kabili rücu yetkilendirmiş olduğunu ve bu işlemlere muvafakat verdiğini kabul taahhüt ve beyan eder.

9.4.       FÖY farklı Ödeme Hizmetleri için ayrı tarife belirleyebilir.

9.5.       Temsilci, FÖY tarafından belirlenip kendisine tebliğ edilen "Hizmet Bedeli Tarifesi" tabelasını tahsilat veznesindeki müşterinin görüş açısında bulunan bir noktaya asmayı kabul taahhüt ve beyan eder. "Hizmet Bedeli Tarifesi" tabelasının ebadı ve içeriği müşterinin kolaylıkla görüp anlayabileceği büyüklükte olacaktır. İlgili mevzuat kapsamındaki Temsilci bu bağlamda her hangi bir inisiyatifinin olmadığını kabul taahhüt ve beyan eder.  

9.6.       FÖY, Temsilci'nin tahsilat aracılığı karşılığında müşteriden talep edeceği Hizmet Bedelini ve yine Temsilci'nin FFÖM aracılığı ile tahsilat yapabilmek için FÖY'e tediye etmesi gereken "Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti"ni piyasa şartlarını ve makul getiriyi dikkate alarak tek başına belirlemeye münhasıran yetkilidir. Temsilci FÖY'ün bu bağlamda almış olduğu kararlara aynen uyacağını ve gereklerini yerine getireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Madde 10. İŞ YÜRÜTÜM KURALLARI

10.1.   Temsilci; işbu FTGS’de belirtilen Ödeme Hizmetlerini FÖY’ün yazılı izni olmadıkça gerek kendi nam ve hesabına, gerekse başkaları ile ortaklık, vesair şekilde iş birliği yapmak, başkası adına işletme ya da işyeri kurmak ya da işletmek sureti ile gerçekleştiremez.

10.2.   Temsilci;  işbu FTGS kapsamındaki Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, FTGS süresi boyunca tüm hakları FÖY’e ait olan FFÖM’yi kullanmak zorundadır.

10.3.   İşbu FTGS gereğince gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler için FÖY’ün defterleri, belgeleri ve bilgisayar kayıtları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir. Temsilci, bu durum karşısında her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

10.4.   FÖY, günlük işlem ve hesap mutabakatına Temsilci'nin ulaşmasını sağlayacaktır.

10.5.   Temsilci, FÖY'ün FFÖM’ye ilişkin olarak mevzuata uyacağını, gereklerini yerine getireceğini gayri kabili rücu kabul taahhüt ve beyan eder.

10.6.   Temsilci, bu FTGS gereği FÖY tarafından istenen bilgi ve belgeleri kendisine bildirilen sürede eksiksiz olarak temin ve FÖY'e teslim edeceğini kabul taahhüt ve beyan eder

10.7.   Temsilci, Kredi kartı ile yapılacak Ödeme Hizmeti işlemlerinde; kredi kartının müşteriye ait olduğunu kontrol etmeyi, ilgisiz 3. kişilere ait kartları FFÖM ile yapılan tahsilatlarda kullanmamayı ve kredi kartlı tahsilatlardan üretilen makbuzun örneğini müşteriye imzalatarak saklamayı, FÖY'ün bu makbuzları talep ettiği takdirde kendisine ibraz edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder

10.8.   Temsilci, FFÖM kullanılarak gerçekleşen kredi kartlı tahsilatlardan doğabilecek güvenlik ihlali, dolandırıcılık, vb. durumlardan hukuki ve cezai anlamda münferiden kendisinin sorumlu olduğunu ve bundan dolayı FÖY ve/veya Fatura Üreten Kurum ya da 3. kişilerin bir zarar ve ziyanın doğması ya da bir ödemede bulunması durumunda bunu ilk talepte karşılayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Madde 11. GİZLİLİK

11.1.   Temsilci;FÖY’ün, FTGS’in ve FFÖM’ün ticari sırlarını, gizli bilgilerini, satış fiyatını ve/veya fiyat politikasını, müşteri veri tabanını, tasarım, veri veya know-how bilgilerini,  iş yürütüm metotlarını, çalışma ilkelerini, yazılım ve fikri, sınai ve gayri maddi mülkiyet hakkına konu eserlerini bu FTGS süresi içinde ve işbu FTGS’nin her hangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle eş, kan ve kayın hısımları dâhil başkalarına açıklamayacağını, kullandırtmayacağını ve bu FTGS'de düzenlenen amaç dışında bir maksatla kullanmayacağını gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

11.2.   Temsilci, FÖY tarafından kendisine açıklanan ya da tevdi olunan ve aksi açıkça belirtilmeyen, kamunun bilgisine sunulmayan tüm bilgi, belge, veri ve kayıtların ticari sır olduğunu kabul taahhüt ve beyan eder.

11.3.   Temsilci müşteri ve alıcıların tüm kimlik ve kişilik bilgilerini, hesap bilgilerini, şifrelerini daimi bir surette (ilanihaye) gizli tutmakla yükümlü olup, yasal mevzuat gereği hariç hiç kimseye açıklayamaz ve paylaşamaz. Gerek kendi, gerekse başkası için kullanamaz ve istifade edemez, ettiremez.

11.4.   Temsilci; gizli bilgileri büyük bir gizlilik ve tam bir titizlik içinde korumayı ve her türlü makul önlemi almayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka herhangi bir şekilde aktarmamayı kabul taahhüt ve beyan eder. Temsilci, zorunlu hallerde ve işbu FTGS konusu hizmetlerin gereği olarak, gizli bilgileri, öğrenmesi gereken istihdam ettiği kendisine bağlı olarak çalışan personeline verebileceğini, ancak gizli bilgilerin gizliliği hususunda da personelini bilgilendirmeyi,  uyarmayı ve her daim denetlemeyi kabul taahhüt ve beyan eder. Temsilci, bu kişilerin işbu FTGS hükümleri ile bağlı kalmasını ve gizli bilgileri korumalarını sağlamayı, işbu FTGS’nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin, işbu FTGS'de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

 

Madde 12. TELİF VE MÜLKİYET HAKLARI

FFÖM'ün tüm versiyonlarının, tüm kopyalarının eser sahipliği, logo, patent, tasarım, ürün, fikri, sinai hakları, gayri maddi haklar, marka ve isim hakları, sair diğer tüm hakları FÖY’e aittir. FÖY, Temsilci’ye FFÖM’den başka hiçbir fikri, sinai ve gayri maddi mülkiyet hakkı ve FTGS'de belirlenenler dışında FFÖM’den doğan başka hiçbir hak ve yetki vermemiştir. "5846" sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve "556" sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince sahiplik hakkı FÖY' e aittir. FÖY’ün izni dışında isim, logo, patent veya marka olarak kullanılması FFÖM’ün çoğaltılması, dağıtılması ve kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturacaktır.

 

Madde 13. BİLDİRİM VE REKLAMLAR

13.1.   Temsilci FFÖM ile yapacağı iş ve işlemler nezdinde, bilgi belge ve kayıtlarda FÖY’ünTemsilci’si olduğuna ve iş ve işlemlerin FÖY FATURA ÖDEME KURULUŞU A.Ş. yetkinliği ile gerçekleştirildiğine ilişkin kayıt düşecektir. Temsilcinin tanıtım ve reklamlarında da aynı hüküm ve şartlar geçerli olacaktır.

13.2.   Temsilci, FÖY tarafından tedarik edeceği tüm reklam ve tanıtım görsellerini belirlenmiş kıstaslarda teşhir edeceğini, işin büyüyüp gelişmesi,  süreklilik ve verimliliğin azamiye çıkması için çaba sarf edeceğini ve aynı zamanda tedarik edilen ürünlerin sağlamlığının devamı için azami gayret göstererek gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

 

Madde 14. MARKA LOGO

14.1.   Temsilci, işletme ya da işyerinde FÖY'ün marka ve logosunu FÖY’ün belirlediği şekilde ve kıstaslarda kullanmakla yükümlüdür. Temsilci işletmesinde ya da işyerinde kendine ya da 3. kişi, kurum ve kuruluşlara ait marka ve logoları FÖY ile ilişkilendirilmek ve iş ortağı olduğu izlenimini bırakmak için kullanamaz.

14.2.   Temsilci, FÖY' ün marka bilinirliğini arttırmak ve marka reklamlarını yayınlamak, teşhir etmek, marka değerine katkı sağlamak, belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak iç ve dış cephede sunmakla ve gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Madde 15. DENETİM

15.1.   Temsilci 6493 sayılı kanun ve mevzuat kapsamında işletme ya da işyeri ile ilgili yasal defter, kayıt, bilgi ve belgelerini FÖY’e ve/veya Bağımsız Denetim Şirketi (BD)tarafından denetim yapmakla görevlendirilen kişilere sunmayı, kendilerine erişim ve inceleme imkânı vermeyi,  istenildiğinde yazılı ve sözlü bilgilendirmede bulunmayı, sorulan sorulara gerçek ve doğru cevap vermeyi, düzenlenen tutanakları imzalamayı, mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır halde bulundurmayı kabul taahhüt ve beyan eder.

15.2.   6493 sayılı kanun ve mevzuat kapsamında BD’nin yapacağı inceleme ve denetim sonucunda donanım, yazılım ve uygulamalarda değişiklik yapılmasını talep etmesi halinde, Temsilci gerekli değişiklikleri makul süreler içerisinde gerçekleştireceğini gayri kabili rücü kabul, taahhüt ve beyan eder.  

 

Madde 16.  FFOM KULLANICI GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

16.1.   Temsilci, FFÖM şifre bilgilerini korumak ve bunların 3. şahıslarca kullanılmasını önlemekle yükümlüdür.

16.2.   Temsilci, FFÖM girişini sağlayan "KULLANICI ADI ve ŞİFRE" güvenliği için periyodik olarak şifre değiştirilmesi işleminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

16.3.   Temsilci, FFÖM şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi durumunda, derhal FÖY’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimden önce gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zarar ve ziyan Temsilcinin sorumluluğundadır.

16.4.   Temsilci, kredi kartlı ödeme işlemlerinde genel sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

16.5.   Temsilci, yalnızca FÖY' e bildirdiği statik IP numarası üzerinden ödeme hizmeti vereceğini ve sahip değilse FTGS tarihi başlangıcından itibaren 30 gün içerisinde statik IP edineceğini kabul eder.

16.6.   Temsilci, ödeme hizmeti vereceği bilgisayarın tüm güvenlik önlemlerinin kendisine ait olduğunu kabul eder.

16.7.   Temsilci, müşteri bilgilerinin gizliliği konusunda gerekli tüm önlemleri eksiksiz alacağını bu gizliliğin korunamamasından kaynaklanan olumsuz geri bildirimlerden kendisinin sorumlu olacağını kabul,  taahhüt ve beyan eder.

16.8.   Temsilci, FFÖM ekranı dışında müşteri bilgilerini arşivlemeyeceğini ve şahsi çıkarları için kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.  

16.9.   Temsilci, olası işlemsel bir genel güvenlik problemi yaşandığı anda durumu ivedilikle FÖY' e bildirecektir.

 

Madde 17. HİZMET ORTAMININ GÜVENLİĞİ

17.1.   Temsilci, ödeme hizmeti verilen ortamın ve veznenin korunmasına, işletme ya da işyerinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Tahsilat ve tediyeye ilişkin hak ve borçlar ile hukuki sorumluluk tamamen Temsilci'ye aittir.

17.2.   Temsilci, FFÖM'ün kullanıldığı işletme ya da işyerinde doğabilecek risk ve zararlar için FÖY'den maddi manevi bir talepte bulunmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

17.3.   Temsilci, işletme ya da işyeri veyahut gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili olarak tüm varlık risk, işveren sorumluluk, üçüncü kişi mali sorumluluk dâhil işin gerektirdiği tüm sigorta branşları ile ilgili olarak FÖY tarafından bilgilendirildiğini, sigorta yaptırmanın kendi inisiyatifinde olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Madde 18. TEMSİLCİLİK VE YETKİ BELGESİ

Temsilci,  FÖY'ün bilinirlik ve güvenilirliğinden faydalanmasını temin etmek üzere 6493 sayılı kanun çerçevesinde FÖY tarafından yetkilendirildiğini beyan eden, kendisine çerçeveli olarak temin edilmiş olan Temsilcilik Yetki Belgesi'ni tahsilat veznesinin görüş açısındaki bir alanda asmak zorundadır.

 

Madde 19. ÖDEME MAKBUZU

19.1.   Temsilci, FÖY’ün ödeme makbuzda teşhir ettireceği reklam görseline gayri kabili rücü muvafakat eder. Temsilci işbu reklam teşhiri için FÖY ya da reklam sahibinden her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

19.2.   Ödeme makbuzu üzerinde yer alan bilgiler mevzuat uyarıca FÖY tarafından belirlenip yerleştirilmiş olup Temsilci bu bilgileri korumakla yükümlüdür.

19.3.   Temsilci, ödeme makbuzunu şahsi uygulamalarda ve fuzuli olarak kullanmayacağını, çevreye saygılı davranacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

19.4.   FÖY tarafından Temsilci'ye verilen ödeme makbuzları sadece ve sadece işbu FGTS kapsamında FFÖM'deki ödeme hizmetleri için kullanılabilir. Başka hiç bir iş ve işlem için kullanılamaz, kullandırılamaz. Başka bir kişi, işletme ya da işyerine verilemez. Ödeme makbuzunun işbu sözleşmede belirlenen amaç dışında kullanılması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul taahhüt ve beyan eder.

19.5.   Temsilci, istisnasız her işlem için ödeme makbuzu vermekle yükümlü olduğunu kabul taahhüt ve beyan eder.

 

Madde 20. DEVREDİLMEZLİK

İşbu FTGS ve FTGS’ye istinaden kurulan FFÖM, FÖY'ün önceden verilmiş yazılı izni bulunmaması halinde Temsilci tarafından hiçbir şekilde başkalarına devir ve temlik edilemeyeceği gibi Temsilci bu FTGS ile yüklendiği hizmet faaliyet, yükümlülük ve sorumluluklarını başka bir şahıs ve kuruluşlara devredemez, yükleyemez. İşbu FTGS'de belirtilen herhangi bir yetki, hak ve çıkarları başkalarına transfer edemez. “İsim hakkı hariç devrettim” şeklinde ya da herhangi bir isim altında devir yapamaz. Ancak ölüm halinde Temsilci’in hakkı; miras olarak hak sahiplerine devir edilebilir, FÖY varis veya kalan hissedarları onaylamaz ise FTGS tek taraflı olarak fesih edilir. Taraflar peşinen bu durumu kabul etmişlerdir.

 

Madde 21.YAPTIRIMLAR

21.1.   Temsilci; mevzuatın ve FTGS’nin tüm hüküm ve şartlarına tam olarak harfiyen uyacağını, mevzuatın ve FTGS'nin herhangi bir hükmünü, şartını, yükümlülüğünü ihlal etmeyeceğini, mevzuattan işbu FTGS’den kaynaklanan tüm yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getireceğini aksi durumda her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

21.2.   Temsilcinin genel olarak mevzuatı, işbu FTGS’nin hüküm ve şartları ihlal etmesi ve/veya yükümlülükleri ya da sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda FFÖM, FÖY tarafından Temsilci için derhal devre dışı bırakılacaktır. Bu durumda Temsilci, FÖY’ün herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul taahhüt ve beyan eder.  Temsilci FÖY’ün bu nedenle uğrayabileceği kâr kaybı dâhil her türlü maddi ve manevi zararını,  işbu FTGS'de belirtilen cezai yaptırımı ilk talepte nakden ve def’aten ödeyeceğini gayrikabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.3.   Temsilci işbu FTGS’nin;

§  7.11. maddesini ihlal etmesi durumunda, her bir ihlal için #1.000TL# (bintürklirası),

§  7.13. maddesini ihlal etmesi durumunda, her bir ihlal için #1.000TL# (bintürklirası),

§  16.8. maddesini ihlal etmesi durumunda, her bir ihlal için #10.000TL# (onbintürklirası),

§  19.4. maddesini ihlal etmesi durumunda, her bir ihlal için #1.000TL# (bintürklirası),

§  19.5. maddesini ihlal etmesi durumunda, her bir ihlal için #1.000TL# (bintürklirası),

cezai yaptırım olarak FÖY’e nakden ve def’aten tediye edeceğini kabul taahhüt ve beyan eder. FÖY ve ilgililerin maddi ve manevi tazminat hakları ve şikâyet yetkileri saklıdır.

 

Madde 22.TARAF İLİŞKİSİ

Temsilci bağımsız bir müteşebbistir. Taraflar arasında hukuki ilişki bu FTGS ile sınırlı ve işbu FTGS şartlarında geçerlidir. Taraflar birbirlerinin yükümlülüklerinden ve vecibelerinden sorumlu değillerdir. İşbu FTGS'deki hiçbir hüküm ve şartının FÖY ile Temsilci arasında acentelik, ortaklık, vb. ilişki tesis ettiği anlamına gelmediğini, taraflar arasındaki ilişkinin mevzuat kapsamında temsilcilik ilişkisinden ibaret olduğunu taraflar kabul ederler. Tarafların birbirlerinin işyerlerinde herhangi bir mülkiyet ya da hissesi, taraflar arasında ortak istihdam veya ortak kullanım mülkiyeti kesinlikle yoktur.

 

Madde 23. TEMSİLCİLER ARASI MESAFE SINIRI

23.1.   Temsilci'ler arasında mesafe sınırı olmayacaktır. Temsilci, aynı bölgede ki farklı FÖY temsilcileri ile arasındaki mesafe için herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

23.2.   FÖY Konseptli ve en az 3 Metre FÖY Tabelasını teşhir eden Temsilci işletme ya da işyerleri için mesafe sınırı "500" Metredir.

23.3.   Temsilci, bulunduğu bölgedeki Temsilci artışını uygun görmediği takdirde;

a.   FÖY Konsept mağaza olarak en az 3 metre FÖY tabelasını teşhir ederek hizmet vermek suretiyle bölgesinde yeni Temsilcik Sözleşmeleri akdedilmemesini FÖY'den talep edebilir.

b.   FÖY'ün yazılı izni ile bölgede birden çok şube açabilir.

 

Madde 24. BAĞIŞIKLIK

Yasal mevzuattan kaynaklanan nedenlerle FFÖM’ün hizmet vermesinin durdurulması, banka hesaplarının kapatılması veya hesap aktarımlarına mani olunması gibi durumlarda Temsilci, FÖY’den hiçbir nam ve surette hak, alacak, tazminat ya da mağduriyet iddiası ile hak talep etmeyeceğini ve FÖY aleyhinde bir yaptırımda bulanmayacağını gayri kabili rücu kabul taahhüt ve beyan eder.

 

Madde 25.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İNFİSAHI

25.1.   İşbu FTGS'nin yürürlüğe girmesinden sonra Temsilci'in mevzuattan, FTGS’den doğan edim ve yükümlülüklerinden herhangi birisini yerine getirmemesi ve/veya FTGS'nin herhangi bir hüküm ya da şartını ihlal etmesi durumunda FÖY işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedebilir.

25.2.   Temsilci işbu FTGS'nin konusu iş ile ilgili müşteri ya da 3. şahıslara yönelik sebebiyet verdiği zararlardan dolayı FÖY hakkında bir dava veya soruşturma açılması veya itibarının zedelenmesi durumunda FÖY işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedebilir.

25.3.   Temsilci; FÖY’den yazılı izin almadan işyerini taşıması veya terk etmesi halinde FÖY işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedebilir.

25.4.   Temsilci'nin;  ilgili mevzuat işbu FTGS bağlamında Ödeme Hizmetlerine dâhil olan herhangi bir işlemi yerine getirmediği tespit edilirse FÖY işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedebilir.

25.5.   FFÖM kullanımının işlemsizlik halinde olduğu ve bu halin sürekli devam ettiği takdirde FÖY durumu Temsilci'ye ihtar ve verilen süreye rağmen işlemsizlik devam ederse FTGS FÖY tarafından fesih edilebilir.  

25.6.   Temsilci, FTGS'nin feshi ya da infisahı halinde fesih ve infisah öncesi işlemlerden dolayı sonraki zamanda doğabilecek sorunların çözümlerinde ve hukuki ilişkinin tasfiyesinde zaman kısıtlaması olmaksızın yükümlülüklerinin devam edeceğini kabul ve beyan eder.

25.7.   Bu FTGS'nin feshiyle birlikte Temsilcilik faaliyetine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilen tüm Ek Protokol ve Sözleşmeler hükümsüz hale gelir.

25.8.   Temsilci'nin iflas etmesi, iflas erteleme istemesi, kondordato ilan etmesi, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmede aciz hale düşmesi, ya da kendisinin Temsilcilik sıfat ve şartlarının ortadan kalması halinde işbu FTGS kendiliğinden infisah eder.

25.9.   Taraflar bir ay önceden yazılı şekilde bildirmek ve tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek kaydı ile işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedibilir.

 

Madde 26. ŞEKİL

Her türlü işlem yazılı şekilde icra olunacaktır.

 

Madde 27. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu FTGS'den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uygulanacak hukuk Türk Hukuku olacaktır.

 

Madde 28. SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu FTGS'nin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1(bir)yıldır.

 

Madde 29. İLETİŞİM

29.1.   Temsilci, www.faturaodemeyeri.com.tr 'nin FÖY’ün resmi internet adresi olduğunu, “444 9 369”numaralı hattın FÖY İletişim Merkezi olarak kullanacağını, anlık gelişme ve bilgilendirmelerin FFÖM dâhil bu kanallar üzerinden sağlanacağını, bu iletişim bilgilerinin dışında kalan iletişim kanallarının FÖY ile alakası olmadığını ve itibar etmeyeceğini bildiğini kabul eder.

29.2.   Temsilci FFÖM üzerinden gerçekleştirilen anlık ve ileri zamanlı değişiklik taleplerinin, güncelleme ve teknik taleplerin, makbuz talebinin, öneri ve şikâyetlerin, canlı destek taleplerinin ve mesaj kısmından yazılanların kendi talebi olduğunu kabul ederek FÖY tarafından icra edilen iş ve işlemlere muvafakat eder. Temsilci böyle bir durumda tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 30.TEBLİGAT

Temsilci, işbu FTSG'de belirtilen posta adresleri, faks numaraları ve elektronik posta adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri on (10) gün öncesinden yazılı olarak FÖY'e bildirmedikçe FTGS'de belirtilen bu tebligat adreslerine gönderilecek yazılar ve bildirimler tebliğ olmuş sayılacak ve Temsilci'den beklenen tüm hukuki sonuçları doğuracaktır.


Madde 31.GEÇERLİLİK

31.1.   İşbu FTGS'nin imzalanıp yürürlüğe girdiği andan itibaren taraflar arasında imzalanan diğer tüm sözleşmeler geçersiz hale gelir.

31.2.   Önceki sözleşmelere yapılan tüm atıflar bu FTGS'ye yapılmış sayılır.

31.3.   İşbu FTGS; tüm değişiklik, ek ve zeyilleri ile bir bütündür.

31.4.   İşbu FTGS'nin uygulanmasına ilişkin olarak Ek Protokol ve Uygulama Sözleşmeleri FTGS süreci içerisindeyken akdedilebilir.

 

Madde 32.YÜRÜRLÜK

İşbu FTGS tarihinde Temsilci'nin işbu Sözleşme'yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Taraflar işbu FTGS’de yer alan tüm hüküm ve şartlar üzerinde müzakerelerde bulunmuş FÖY, FTGS hükümlerinin nitelikleri, sebepleri ve sonuçları vs. hususlarda Temsilci’yi aydınlatmıştır.  Temsilci FTGS hükümlerini tam olarak okuduğunu, anladığını FÖY’ün bilgilendirmesine muhatap olduğunu kabul ve beyan eder. Taraflar FTGS'nin tüm hüküm ve şartlarının gerçek arzu ve iradelerine uygun olduğunu FTGS'nin tüm hükümlerinin kendileri için bağlayıcılık taşıdığını, hak ve borçlarını tamamı ile müzakere edilmiş olan FTGS hükümlerine göre iyiniyetle ifa edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

 

EKLER

 

Gerçek Kişi (Şahıs Firmaları)

1-    Ortakların kimlik fotokopileri

2-    İmza Beyannameleri

3-    Vergi levhası

4-    Sabıka kaydı

 

Tüzel Kişi (Şirketler)

1-    Ortakların kimlik fotokopileri

2-    Ticari Sicil Gazetesi

3-    İmza sirküleri

4-    Vergi levhası

5-    Sabıka kaydı

Temsilci Paneli Kullanımında Güvenlik için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

• Halka açık bilgisayarlardan Föy Temsilci Paneli işlemlerini asla yapmayınız! Çünkü halka açık bilgisayarlar da sizin kullanıcı adı ve parolanızı gizlice kaydeden programlar olabilir.

• Mail aracılığıyla veya başka bir ortamda sunulan web sayfaları kullanılmamalı, farklı sayfalardan Föy Temsilci Paneli'ne yönlendirilme yoluyla giriş yapılmamalıdır.

• Föy Temsilci Paneli'nden çıkmak için mutlaka 'Güvenli Çıkış' butonu kullanılarak işlemler sona erdirilmelidir.

• Şifrenizi bilgisayarınız veya tarayıcınıza kaydetmeyiniz. Eğer bilgisayarınıza kaydececekseniz şifreleme (Encryption) programları kullanarak şifreleyiniz. Şifrelerinizi ve gizli bilgilerinizi encryption yapmadan başka mail adreslerinize mail yolu ile göndermeyiniz.

• Kendi bilgisayarınızda mutlaka antivirus yazılımları ve kişisel güvenlik duvarı (Desktop Firewall) kullanınız.

• Kullandığınız işletim sistemini mutlaka güncel tutunuz. En son çıkan güvenlik yamalarını (Security Patch) yükleyiniz.

• Microsoft tabanlı sistemler için Windows 7 ve üzeri versiyon işletim sistemleri kullanınız.

• Şifrelerinizi belli aralıklarla değiştirmelisiniz.

• Sadece güvenilir sitelerden program indiriniz ve indirdiğiniz programı antivirus programınız ile tarayınız.

• Korsan program satan kişilerden aldığınız korsan program (Crack) ve oyun cd’leri sizin için tehlike teşkil etmektedir. Genellikle kırılmış programların yer aldığı cd’lerde kötü amaçlı programlar olabilir (Trojan, virus, worm...).

• Föy Fatura Ödeme Kuruluşu, cep telefonunuza herhangi bir sertifikasyon yüklemesi yapmanızı talep etmez. Bu yöntemle telefonunuza virüs içeren bir link gönderilip, sms şifre mesajlarınıza ulaşılmak istenmektedir. Web sayfasında çıkan bu tür bilgi ekranlarına herhangi bir giriş yapmayınız.

• Bilgisayarınzda güvenlik duvarı kullanmalı, antivirus yazılımlarınızı ve işletim sisteminizi sürekli olarak güncel tutmalısınız.

• Şifrelerinizi verirken aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

1-) Şifrelerin en az 6 karakter içermesi.

2-) Kolayca tahmin edilecek şifrelerin kullanılmaması (123456, 111111, aaaaaa gibi).

3-) Şifrelerin sözlüklerde bulunan veya günlük konuşmalarda geçen bir sözcük olmaması.

Örneğin özel isimler, yer isimleri, teknik terimler ve argo deyimler kullanılmamalıdır.

4-) Ayrıca, bilgisayar klavyesi üzerinde bulunan dört farklı gruptaki tuş’lardan en az üç tanesi şifrenin içerisinde yer almalıdır.
Bu dört grup:
(a) Büyük Harfler {A..Z}
(b) Küçük Harfler {a..z}
(c) Sayılar {0..9}
(d) Noktalama İşaretleri {,;:!@@#$%^&*...}

Şifre Kurtarma

Hesabınızda tanımlı olan Email adresini girin ve Gönder butonuna basın.

Şifrenizi nasıl sıfırlayacağınıza ilişkin talimatları e-posta ile göndereceğiz.

ÜZGÜNÜM!

Girilen Kullanıcı Adı ve Şifresi Hatalı. Lütfen Tekrar Deneyiniz..!

Güvenlik Uyarısı

Kullanıcı Adı ve Parolanızı hiçbir yerde, özellikle de bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmayınız.
Temsilci Panelimizin SSL sertifikasını ve adres çubuğundaki bilgileri kontrol ediniz.

https://fatura.faturaodemeyeri.com.tr

FATURA ÖDE

Tüm faturalarınız anlaşmalı olduğumuz banka ve yetkili kurumlar üzerinden online olarak sorgulayıp anında ödemesini yapabilirsiniz.

SANAL POS

Tüm faturalarınız sanal pos ile kredi kartınızdan ödeyebilirsiniz. Ayrıca hesabınıza kredi kartınızdan bakiye yükleyebilirsiniz. Tüm bu işlemleri 3-6-9-12 Taksit ile yapabilirsiniz.

EFT/HAVALE

Tüm banka hesaplarına EFT/HAVALE yapabilir, kredi kartı borcunuzu rahatlıkla ödeyebilirsiniz.

VERGİ ÖDEME

Bağkur,SGK, MTV vb. tüm vergileri ve trafik cezalarını kolaylıkla tahsil edebilirsiniz.