FÖY Temsilcilik Sözleşmesi

FÖY TEMSİLCİ GENEL SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1. TARAFLAR

Bir tarafta ‘‘Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’’ (-ki bu sözleşmede ‘‘FÖY’’ olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta (-ki bu sözleşmede ‘‘TEMSİLCİ’’ olarak anılacaktır.) aşağıdaki hüküm ve şartlarda bir TEMSİLCİ sözleşmesi (-ki işbu sözleşmede FTGS olarak anılacaktır.) akdetmişlerdir.

1.1. ÖDEME KURULUŞU

Tebligat Adresi          : Hamidiye Mah. Selçuklu Caddesi No:10 Vadipark D Blok Kat:2 Kağıthane/İSTANBUL

                                     Bayrampaşa/İstanbul

Elektronik Posta         : info@mypayz.com

Telefon No                 : 0850 205 1090

Faks No                      : 0212 537 9 369

Web                            : www.mypayz.com

1.2.TEMSİLCİ

Adı Soyadı                 :

Unvanı                       :

Tebligat Adresi          :

Elektronik Posta        :

Telefon No                :     Faks:    GSM:

Banka Şube Kodu     : _____ Hesap No: _______ IBAN: TR__________________________

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu FTGS ile FÖY; 6493 Sayılı yasa ve mevzuat kapsamında yürütmekte olduğu ödeme hizmeti faaliyetleri ile ilgili olarak Temsilciye temsil yetkisi verecektir.

Madde 3. DAYANAK

İşbu FTGS, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tanzim olmuştur.

Madde 4. TANIMLAR

4.1. KURUL : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu

4.2. KURUM : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu

4.3. BANKA : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı

4.4. MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurul’unu

4.5. ÖDEME KURULUŞU : İşbu FTGS kapsamında FÖY’ü

4.6. TEMSİLCİ : İşbu FTGS kapsamında sözleşme karşı tarafı olarak Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

4.7. ÖDEME HİZMETİ : 6493 Sayılı kanunun 12. Maddesi kapsamındaki hizmetleri

4.8. ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI/MÜŞTERİ : Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

4.9. FATURA ÖDEMESİ : Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar ile Kurumca uygun görülen diğer ödemeleri

4.10. PARA TRANSFERİ  : Gerçek veya Tüzel kişiler arasında Aynı veya Farklı bankalar nezdinde yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatının sağlanmasını,

4.11. ANLAŞMALI ŞİRKET : Ödeme Kuruluşu’nun Ödeme Hizmeti faaliyetini yürütürken ihtiyaç duyduğu iş ve konularla ilgili olarak sözleşme imzaladığı gerçek ve/veya tüzel kişileri

4.12. ANLAŞMALI BANKA : İlgili Mevzuat uyarınca Ödeme Kuruluşu ile sözleşme imzalanan bankayı

4.13. FATURA ÜRETEN KURUMLAR : Ödeme Kuruluşu’nun adlarına faturalarının tahsili için anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişileri

4.14. FFÖM : FÖY’ün 6493 Sayılı yasa kapsamında ödeme hizmeti sunumuna ilişkin yazılım programını

4.15. HASSAS ÖDEME VERİSİ : Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri ve 6698 kanun kapsamındaki diğer bilgileri

4.16. ŞİFRE (T-KOD) : İşbu FTGS’ün uygulanması ve müşteri ve işlem güvenliğinin tesisi için FÖY tarafından üretilip Temsilci kullanımına sunulan ve Temsilci’nin korumakla yükümlü olduğu gizli bilgi ve kayıtları

4.17. OTORİZASYON : Muhatap Banka tarafından kredi kartlı işlemler için verilen işlem yetkisidir.

4.18. PARAFİX: FÖY tarafından işbu sözleşmeyi imzalayan Temsilciye sağlanan mal satışı ile ilgili kredi kartlı tahsilata ilişkin sanal posu ifade eder.

4.19. PARAFİX POSLARI: FÖY ve ilgili bankalar arasında imzalanmış sözleşmeler sonucunda FÖY kullanımına tahsis edilen Sanal Posları ifade eder.

4.20. AVANTAJLI KOMİSYON ORANI: FÖY ile PARAFİX sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaşmalara istinaden bankalar tarafından işlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır.

4.21. POS CİHAZI: Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka’dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve temsilci numarası veya yine Temsilcinin kendisine banka ve/veya FÖY tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder.

4.22. KVKK : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

4.23. KANUN : 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu

4.24. YÖNETMELİK : Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği

4.25. TEBLİĞ : Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliği

4.26. İLGİLİ MEVZUAT : 6493 Sayılı kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik, tebliğ, sirküler gibi ikincil mevzuatı,

4.27. DİĞER MEVZUAT : İşbu FTGS’ün yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri ile Temsilcinin uymakla yükümlü olduğu diğer mevzuat hükümlerini

4.28. TEMSİLCİ HESABI (TFH) : Temsilcinin FÖY nezdindeki hesabı

4.29. TARAF : İşbu FTGS’nin taraflarını

4.30. TARAFLAR : İşbu FTGS’deki FÖY ve TEMSİLCİ birlikte

İfade eder.

İşbu FTGS’de tanımlanmayan hususlar 6493 Sayılı kanun ve ilgili mevzuatta tanımlandığı şekilde anlamlandırılır ve uygulanır. 

Madde 5. HİZMETİN KONUSU

5.1. Bu sözleşme; FÖY’ün BDDK’dan aldığı izin ile iktisadi, mali, sınai, gayri maddi mallar üzerindeki haklarına ve fikri haklarına sahip olduğu ve her türlü hakkını uhdesinde tuttuğu FFÖM’ü münhasır olmamak üzere Temsilcinin kullanımına sunması, işletimini temin etmesi, FFÖM ile ticari faaliyette bulunmasına imkan sağlaması mukabilinde Temsilcinin işbu FTGS’de belirlenen Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti ve diğer giderleri ödemesi hususunda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini hüküm altına alır.

5.2. FFÖM; ilgili mevzuat, bankacılık ilke ve kurallarına göre müşterilerin fatura ödemelerinin internet üzerinden yapılmasına aracılık etmektedir. Temsilci önceden FÖY’ün FTGS kapsamında bildirmiş olduğu banka hesabında (TFH) karşılığı bulundurmak kaydı ile Temsilci müşteriden fatura tutarını ve Hizmet Bedelini tahsil edecek ve karşılığında müşteriye fiş ve makbuz verecektir.

Madde 6. FÖY HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. FÖY; işbu FTGS uyarınca ve mevzuatın belirlediği şart, hüküm ve süre için kendisi ile işbu FTGS’yi imzalayan ve yükümlülüklerini yerine getiren Temsilcinin FFÖM’den bedeli mukabili ve FÖY’ün TFH’de Temsilcinin yeterli bakiyesi bulunduğu imkan ve ölçütte 5. maddedeki FFÖM’ün imkan sağladığı hizmetleri sunmasına, işlemleri yapmasına yetki verecektir.

6.2. İşbu FTGS’nin imzalanması ve Temsilcinin kendisine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi durumunda FFÖM menfaatlerini münhasır kullanım hakkı olmamak üzere, FÖY; Temsilciye ‘‘FÖY TEMSİLCİ YETKİ BELGESİ’’ verecektir.

6.3. FÖY, FFÖM’ün tanıtım ve eğitimini kendi personeli aracılığı ile ücretsiz olarak FÖY’ün uygun gördüğü (yüz yüze, uzaktan bağlantı, sesli iletişim kanalları vb.) yöntemler üzerinden verecektir.

6.4. FÖY; Temsilciye aylık hesap bildiriminde bulunacak ve Temsilciye her ayın 5. İş gününe kadar Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti faturalarını keşide edecektir.

6.5. FÖY, FTGS süresince Temsilcinin FFÖM ile alakalı teknik ve sistemsel sorunlarını mümkün olan en kısa sürede çözmek için gerekli gayreti gösterecektir.

6.6. FÖY, Temsilcinin kendisine tevdi ettiği her türlü bilgi, belge ve varlıklarını koruyacak, gizlilik ilkesine uygun hareket edecektir.

6.7. FÖY, FTGS süresince Temsilciden ödeme makbuzu için hiçbir matbaa / basım bedeli talep etmeyecektir.

Madde 7. TEMSİLCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TEMSİLCİ, İşbu FTGS’nin diğer maddelerinde belirtilen borç, vecibe, yükümlülük ve sorumlulukların yanında aşağıdaki yükümlülükleri ve sorumlulukları da yerine getirecektir.

7.1. TEMSİLCİ, 6493 Sayılı kanun, mevzuat ve yönetmelikleri hakkında FÖY tarafından bilgilendirildiğini, mevzuata hakim olduğunu, yükümlülük ve sorumluluklarını anlayıp bildiğini ve yerine getireceğini taahhüt ve beyan eder.

7.2. TEMSİLCİ, günlük işlem meblağ hacmine göre TFH’de nakit bulunduracaktır. TEMSİLCİ, TFH’ye tek seferde gönderilecek bakiye tutarını belirleme ve değiştirme hak ve yetkisinin münhasıran FÖY’de olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7.3. TEMSİLCİ’nin, TFH’da yeterli kullanılabilir bakiye bulundurmaması halinde FFÖM ile tahsilat imkanı olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. TEMSİLCİ, FÖY tarafından Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. Maddesi kapsamında bilgilendirildiğini ve kendisine bu bağlamdaki tüm doküman ve materyallerin teslim edildiğini ve bu doküman materyalleri okuyup bilgi sahibi olduktan sonra işbu FTGS’yi imzaladığını kabul ve beyan eder.

7.5. TEMSİLCİ, Yönetmeliğin 13.7 maddesi ile belirlendiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının  (d) bendinde belirtilen tüm şartları taşıdığını, bunun belgelendirmesi bağlamında FÖY’e verdiği tüm bilgi, belge ve kayıtların gerçek ve doğru olduğunu taahhüt ve beyan eder. Temsilci, aksi durumda her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilcinin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı durumunun ve/veya verdiği bilgi, belge ve kayıtların gerçek ve doğru olmadığının herhangi bir zamanda tespiti durumunda işbu FTGS  FÖY tarafından haklı nedenle feshedilecek ve Temsilci hakkında yasal şikayet yapılabilecektir.

7.6. TEMSİLCİ,  11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için FÖY İç Kontrol Birimi ve Risk Yönetim Birimi Yöneticilerinin yöntem ve direktiflerine uyacağını, gereklerini yerine getireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.7. TEMSİLCİ, İşbu FTGS ile ilgili olarak Kurul, Kurum, Merkez Bankası ve Anlaşmalı bankanın yürürlüğe koyduğu tüm kural ve kaidelere harfiyen uyacağını, yaptıkları düzenlemelerin verdikleri talimatların gereklerini yerine getireceğini, FÖY Anlaşmalı Banka ile arasında imzalanan sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarının kendisini bağladığını, sözleşmenin hüküm ve şartlarını aynen yerine getireceğini kabul, beyan  ve taahhüt eder.

7.8. TEMSİLCİ, Kurum, Kurul, Merkez Bankası, Anlaşmalı Banka, ve FÖY’ün uygulamaya koyacağı tüm güvenlik politikalarını tam ve kesin surette yerine getireceğini, gerekli güncellemeleri derhal yapacağını, iş ve işlemleri süresinde gerçekleştireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.9. TEMSİLCİ, müşteriden işbu FTGS’de tanımlanan ve FÖY tarafından kendisine bildirilen Hizmet Bedeli dışında hiçbir suret ve şekilde her hangi bir nam adı altında başkaca bir ücret, bedel ya da karşılık talep ve tahsil etmemeyi kabul , taahhüt ve beyan eder.

7.10. TEMSİLCİ; rekabet kurallarını ihlal etmeyecek, aldatıcı ve yanıltıcı reklam ve beyanlarda bulunmayacak, haksız rekabete, tüketici haklarına, dürüstlüğe aykırı tavır, davranış ve girişimlerde bulunmayacaktır. FÖY, FTGS ve FFÖM bilgileri için sır tutacaktır.

7.11. TEMSİLCİ, verdiği Ödeme Hizmetinin tanıtımı kapsamında ve verilen Ödeme Hizmeti neticesinde oluşturulacak belgeler üzerinde hiçbir şekilde Kurul, Kurum, Anlaşmalı Banka’nın ve diğer 3. Kişi, kurum ve kuruluşların unvanını, logosunu, sair tanıtım materyallerini  ve/veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikte hiçbir materyali kullanmayacağını, beyanda bulunmayacağını, irtibat tesis eder şekilde hareket etmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.12. TEMSİLCİ, FFÖM’ü sadece işbu FTGS’de ve eklerinde belirtilen işletmesinde ya da işyerinde kullanacağını, adres değişikliği olması halinde bu durumu değişiklikten en az bir hafta önce yazılı olarak FÖY’e bildireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.13. TEMSİLCİ, Ödeme Hizmeti işlemlerini gerçekleştirmemek gibi bir hak ve yetkisinin olmadığını, insiyatifinin bulunmadığını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.14. TEMSİLCİ, sadece ve münhasıran FFÖM’de yer alan ve FÖY tarafından yazılı izin verilen Ödeme Hizmeti işlemlerini gerçekleştirebileceğini FFÖM’de bulunmayan fatura üreten kuruluşların işlemlerini yapmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.15. TEMSİLCİ, FFÖM dışındaki Ödeme Hizmetlerini FÖY yetkisi ile tahsil ediyor intibasını oluşturmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.16. FÖY, kendisinden kaynaklanmayan makul, muteber ve haklı nedenlerle alacağı tek taraflı kararla Ödeme Hizmeti işlemlerini gerçekleştirmekten vazgeçebilir ve bu hususlardaki anlaşmalarını sona erdirebilir. Böyle bir durumda Temsilci FÖY’den maddi manevi tazminat ya da kar kaybı talebinde bulunmayacağını ve böyle bir hakkı olmadığını, tüm hak ve alacaklarından FÖY lehine feragat ettiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.17. TEMSİLCİ, FÖY tarafından kendisine gönderilecek olan ödeme makbuzları, reklam ürünleri, matbaa ürünleri, promosyon ürünleri ya da Temsilci Yetkilisinin talep ettiği diğer belge ve ürünlerin ulaştırılması için kullanılan nakliye (kargo) ücretlerini ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.18. TEMSİLCİ, FÖY’ün işbu FTGS kapsamındaki yegane sorumluluğunun, FFÖM kullanılmak suretiyle işlem gerçekleştirilmesini sağlamak ve buna dair gerekli teknik desteği vermek ile sınırlı olduğunu, başka hiçbir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.19. TEMSİLCİ, FÖY’den kaynaklanmayan sebeplerden dolayı müşteri tarafından yapılacak itirazların kendisi tarafından karşılanacağı, FÖY’ün hiçbir şekilde muhatap tutulmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.20. TEMSİLCİ, kendi kusur, hata ve ihmali neticesinde müşterinin ya da üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin edeceğini, FÖY’ün bu konuyla ilişkilendirilmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. FÖY’ün bu bağlamda bir ödemede bulunması durumunda Temsilci işbu meblağı FÖY’e ilk istemde nakden ve def’aten tediye edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.21. TEMSİLCİ, işlem, hesap ve mali tablolarının mevzuat hükümlerine genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ticari gereklere uygun olarak yerine getireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.22. TEMSİLCİ, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak, tüketici haklarına saygılı ve uygun faaliyet yürüteceğini, kendisinin ve/veya personelinin yaptığı tüketici haklarına aykırı ve haksız ya da hatalı iş ve işlemlerden dolayı müşterilerin, tüketicilerin, FÖY’ün ve/veya diğer 3. Kişi, kurum ve kuruluşların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini, kabul, taahhüt ve beyan eder.  

7.23. TEMSİLCİ, işletmesinde ya da iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatını bildiğini, bu mevzuata uyacağını gereklerini yerine getireceğini ve FÖY tarafından bu hususta bilgilendirildiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.24. TEMSİLCİ, işletmesinde ya da iş yerinde kendi personelini istihdam edecektir. Temsilci, İstihdam edeceği personelin ilgili mevzuat hükümlerini karşılayacak özellik ve nitelikte olmasını sağlamakla yükümlü olduğu personelin iş ve işlemlerinden sorumludur.

7.25. TEMSİLCİ, istihdam ettiği personelle ilgili olarak mevzuat ve işbu FTGS kapsamında gizlilik sözleşmesi yapacaktır.

7.26. TEMSİLCİ, istihdam ettiği personelin işbu FTGS’ye ve mevzuata uygun davranmasından ve iş ve işlemleri mevzuata uygun yerine getirmesinden sorumludur. Temsilci işbu FTGS kapsamındaki borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek için personeline gerekli eğitimi ve ekipmanı verecek, personelini denetleyecektir.

7.27. TEMSİLCİ, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti hususunda hassas davranmak ve personelinin de aynı hassasiyet ile yaklaşımını temin etmekle yükümlüdür. Müşteri memnuniyetinin tesis edilememesi işbu FTGS’nin FÖY tarafından haklı fesih sebebidir.

7.28. TEMSİLCİ, kendisi adına aktif edilmiş FFÖM’ü  başkalarına, devir ve kiralama hakkının olmadığını ve FÖY tarafından FTGS’de yazılı ek olarak belirtilmediği takdirde alt bayilik oluşturma işlemlerini yapamayacağını, yapabildiğine dair propagandada bulunamayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.29. TEMSİLCİ, FFÖM veya FÖY aleyhine herhangi bir platformda olumsuz propaganda yapmayacağını, FÖY’ü itham edici yaklaşım göstermeyeceğini, farklı bir ödeme kuruluşu ile yaptığı kıyas ve analiz sonucunu FFÖM ve FÖY aleyhine bir tutum, tavır ve davranışta bulunmayacağını ve her ne şekilde olursa olsun FFÖM ve FÖY’ü olumsuz ilişkilendirmede bulunamayacağını, FÖY’ün itibar ve şöhretini her daim koruyacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.30. TEMSİLCİ, FÖY’den aldığı Ödeme Hizmetlerini yapabilme yetkisini FFÖM dışında başkaca bir şekil ya da surette gerçekleştiremeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.31. TEMSİLCİ, FÖY’ün bilgilendirme  ve eğitim içerikli toplantılarına tam katılım ile hazır bulunacağını ya da vekil tayin ederek katılım sağlayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.32. TEMSİLCİ, imkanları doğrultusunda FÖY pazarlama ve satış faaliyetlerine bilgi, tavsiye ve genel destek anlamında katkı sağlamakla yükümlüdür.

7.33. TEMSİLCİ, FÖY ile işbu FTGS haricinde ticari birlikteliğin ahlaki kurallarının gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

7.34. TEMSİLCİ, FFÖM aracılığı ile ödenecek faturaların online (anlık) olarak ödenmekte olduğunu, FÖY tarafından geri dönüşünün bulunmadığını ve hususunda bilgilendirildiğini, iptal işleminin yapılamadığını bildiğini ve ödenmiş faturanın iptali talebinde bulunmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.35. TEMSİLCİ, FÖY tarafından yetkilendirilmiş olan ödeme hizmeti veren işletmesinin ya da iş yerini kurumsal mesai saatleri olarak kabul gören banka çalışma saatlerinin altında kalmamak sureti ile (Haftada ‘‘6’’ gün ve 09:00 ile 17:30 saatleri arasında) açık tutmakla yükümlüdür. Belirtilen gün ve saatler dışında daha fazla süre ile ödeme hizmeti vermek Temsilcinin kendi insiyatifindedir. Temsilci, belirtilmiş olan çalışma saatlerine uyum sağlayacağını ve hizmet kalitesini düşürmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.36. TEMSİLCİ, yeni dönemde FTGS’nin güncellenmesi için güncel vergi levhasının bir örneğini ve varsa farklı evrak taleplerini FÖY yetkililerine takdim edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.37. TEMSİLCİ, hizmetin işleyişi ile ilgili herhangi bir olumsuz durum doğması halinde durumu derhal FÖY’e en hızlı iletişim sistemi ile bildireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.38. TEMSİLCİ, sadece FFÖM’den ve FÖY’ün resmi iletişim kanallarından gelen bilgi ve kayıtlara itibar edecektir.

7.39. TEMSİLCİ, karşılıklı iş birliği anlayışı ile basiretli bir tacir gibi hareket ederek, iyi niyetle FÖY’ün hak ve menfaatlerini en üst düzeyde korumayı, hak ve menfaatlerine özen göstermeyi gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

7.40. TEMSİLCİ, FÖY’ün işbu FFÖM’ü dilediği zaman ve dilediği süre ile askıya alma ve tekrar başlatma hakkı olduğunu gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 8. PARAFİX (SANAL POS BANKACILIĞI)

8.1. İşbu bölüm, Temsilcinin FÖY tarafından işletilen PARAFİX (www.parafix.com.tr) Güvenli Ödeme Sistemine FÖY Temsilci olarak üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemekte, Temsilcinin ürün satışlarına ve alımlarına istinaden kredi kartı ile PARAFİX Güvenli Ödeme sistemi içerisinde yer alan sanal ya da fiziksel POS’lar aracılığıyla kendi müşterilerinden tahsilat ve/veya FÖY’e ödeme yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir.

 

8.2. PARAFİX, Temsilcinin son kullanıcılara bu sisteme dâhil Sanal ve/veya Fiziksel POS’lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ve fatura ödemeleri gerçekleştirdiği ödeme ve tahsilat sistemidir.

8.3. Temsilci, PARAFİX sistemine dahil Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir.

Madde 9. PARAFİX ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

9.1. PARAFİX esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, Temsilcinin PARAFİX sistemi vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan FÖY’ün banka hesaplarına geçmesi sonrasında Temsilcinin ayrı olarak FÖY'e bildireceği banka hesabına gönderilmesi esasına dayanır.

9.2. FÖY’ün anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve/veya yapacak olduğu anlaşmalarla sağlanan avantajlı taksit imkânlarından Temsilcinin ya da müşterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır.

9.3. PARAFİX sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları “www.parafix.com.tr ve/veya “www.mypayz.com” aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekonomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir.

9.4. FÖY tarafından verilen T-KOD’un güvenliği Temsilci sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden Temsilci sorumludur. Temsilci sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi sonrasında PARAFİX sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

9.5. FÖY hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda Temsilcinin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir. Temsilci, FÖY’ün işbu maddeden kaynaklanan hakları kullanması durumunda hiçbir surette tazminat talebinde bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

9.6. FÖY herhangi bir zamanda PARAFİX sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı FÖY’ün, PARAFİX üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.7. FÖY, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde Temsilcinin hizmetlerden yararlanabilmesi için “www.mypayz.com” ana sayfasında, PARAFİX ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni FÖY’e göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Temsilcinin üyeliği FÖY tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

9.8. Temsilcinin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından FÖY’ den talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda Temsilci bu talep ve davalardan FÖY’ü derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek Temsilci bu yükümlülüğünü geciktiremez.

9.9. FÖY kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.

9.10. FÖY tek taraflı olarak “www.mypayz.com” ve / veya PARAFİX üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma /değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda Temsilcinin kazanılmış hakları saklıdır.

9.11. PARAFİX sistemi üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluşların geliştireceği uygulama & yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir.

9.12. FÖY kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.

9.13. Sipariş aşamasında POS’lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. FÖY alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar Temsilcinin hesabına borç olarak kaydedilir.

9.14. FÖY ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan sözleşmelerde FÖY tarafından taahhüt edilen, ancak Temsilcinin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere Temsilci şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin Temsilci tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve FÖY’ün Banka’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde Temsilci FÖY’e karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.

9.15. Temsilci, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile FÖY’ün ve/veya Banka’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. Temsilci, FÖY’ün uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili FÖY’ün hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul, taahhüt ve beyan eder.

9.16. Temsilcinin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla FÖY’ün uğrayabileceği zararlar derhal Temsilcinin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da FÖY tarafından talep edildiğinde, tüm ferileriyle derhal ve nakden FÖY’e ödenecektir. Temsilcinin carisinde alacak mevcut olması halinde FÖY her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil hakkına sahiptir.

9.17. Temsilci, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, FÖY’ün ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, FÖY’ün yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

9.18. Temsilci, sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 2 iş günü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS işlem sliplerini, ekli evraklarını ve FÖY’ün talep edeceği diğer belgeleri FÖY’e derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. Ayrıca yapılan işlemler ile Temsilciden gerekli bilgi ve belge temini 2 iş günü içerisinde FÖY’e ulaştırılmalıdır.

9.19. Temsilci, Satış Belgelerini, Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemlerinde PARAFİX İşlem Özetini Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya FÖY tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür.

9.20. Temsilci, bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. TEMSİLCİ;

i. Kartın ilgili kanunlarda belirtilen şekli ve şartlara uygunluğunu, görünümünü, kart üzerinde mevcut olması gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir şartları taşır nitelikte bir kart olduğunu,

ii. Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,

iii. Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış işlemi sonucunda gerekli satış belgesi/belgeleri üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,

iv. Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal

POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart

numarasıyla aynı olduğunu,

v. Şüpheli durum halinde kendisine ait POS’lar için Muhatap Banka’nın otorizasyon merkezi ile PARAFİX sistemi için ise FÖY ile irtibata geçilerek, işlemin tam ve uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,

vi. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,

vii. Satış Belgesinde; Temsilcinin  ticari  unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart

numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadığını, kontrol etmek ile yükümlüdür.

 

9.21. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kuruluşların gelecekte ortaya çıkabilecek gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, Temsilci basiretli bir iş insanı olarak kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.

9.22. Temsilci, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı PARAFİX İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır.

9.23. Üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış olan belge ve/veya belgeler, kart sahibinin imzasını taşımayan belge ve/veya belgeler ile yapılan işlem ve/veya işlemler, Banka’ca işleme alınmaması durumunda veya karşılığı her ne suretle olursa olsun FÖY’e ödenmezse Temsilci işlem tutarı ve bu tutarın 5 katı cezai şartı FÖY’e kayıtsız, şartsız ödemekle yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda FÖY’ün sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek POS cihazını geri alma veya sanal POS iptali hakkı saklıdır. Satış belgesi üzerinde kart hamili imzaladıktan önce veya sonra hiçbir değişiklik ve ekleme yapılamaz, satış belgeleri başka işyerlerine verilemez.

9.24. FÖY ile bankalar arasında imzalanarak sözleşmeye bağlanmış bulunan ve/veya bağlanacak olan Temsilcilik Sözleşmelerinde FÖY tarafından taahhüt edilen, ancak Temsilcinin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere Temsilci şimdiden tümüne hakim ve anlamış olduğunu, bu yükümlülüklerin Temsilci tarafından her hangi bir nedenden dolayı ihlalinden kaynaklanabilecek ve FÖY’ün Banka’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde Temsilci FÖY’e karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka’dan kaynaklanacak muhtelif nedenlerle FÖY hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı vs. gibi kayıplardan FÖY sorumlu tutulamayacaktır.

9.25. Temsilci, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi vs. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. FÖY sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu kişi ve kuruluşlardan değildir. Ancak FÖY, resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal Temsilcinin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da FÖY tarafından talep edildiğinde, tüm ferileriyle birlikte derhal ve nakden FÖY’e ödenecektir.

9.26. FÖY ve Banka, kart hamili ile Temsilci arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak FÖY ve Banka’nın satış işlemiyle ilgili belgeleri Temsilciden talep etme hakkı saklıdır.

9.27. Temsilci, FÖY nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, FÖY’ün onayı olmadan 3.şahıslara temlik edemez devredemez. Söz konusu bedeller için 3. Şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, FÖY işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

9.28. Temsilcinin, PARAFİX sistemlerinden geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları FÖY tarafından işlemin yapıldığı günü takiben Temsilcinin FÖY'e bildirdiği banka hesabına aktarılacaktır.

9.29. Temsilci, kredi kartı hamilleri müşterilere, PARAFİX sistemlerinden çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürünlere konu işlemlerin Sanal Pos lisans sahibi FÖY tarafından gerçekleştirildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt FÖY’e yapıldığını, ekstre bilgilerinde bu açıklamanın bulunacağı hususunu itiraza mahal vermeyecek şekilde açıkça bildirecektir. Temsilci, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

9.30. Temsilciye sağlanan PARAFİX hizmetinden kaynaklı olarak işbu sözleşme FÖY tarafından her zaman herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Keyfiyetten  Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen tüm ticari faaliyet sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

9.31. Ön koşullardan “www.mypayz.com” üyeliği, PARAFİX üyeliği ve gereklilikleri en az birinin herhangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme ve tüm ekleri de kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi sonuçlandırılıncaya kadar sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.32. Temsilcinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, FÖY’ün uğrayacağı tüm zararları (müspet, menfi, munzam) başkaca hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan Temsilci tazmin etmek zorundadır.

Madde 10. GENEL KURALLAR

10.1. Yetkili bir kamu otoritesi tarafından işbu FTGS’nin herhangi bir madde veya kısmının geçersiz, hükümsüz veya ifa edilemez sayılması ve ilan edilmesi halinde, o madde veya kısım, onun orijinal amacına en yakın ve aynı zamanda ifa edilebilir olan bir şekilde ve kapsamda yorumlanacak ve uygulanacaktır. Ancak bunun mümkün olmaması halinde, o madde veya kısım işbu FTGS’den ayrılmış ve çıkartılmış sayılacak ve bu durum, FTGS’nin kalan madde ve hükümlerini hiçbir şekilde etkilemeyecek veya geçersiz hale getirmeyecek ve FTGS’nin diğer madde ve hükümleri tam geçerli olacak ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.2. FÖY’ün işbu FTGS’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması, hiçbir şekilde o haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

10.3. İşbu FTGS, FÖY tarafından Temsilciye herhangi bir iş, gelir ve kar garantisi verileceği şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Temsilci bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan eder.

10.4. FÖY, ilgili mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurumlar ve yargı talepleri doğrultusunda Temsilci bilgilerini paylaşabilecektir.

10.5. Temsilci, BDDK ve diğer idari makamlarca alınacak karar ve yayımlanacak tebliğ, genelge, sair sebepler ile FTGS’nin mevzuatla uyumsuz hale gelmesi ya da temelsiz kalması halinde FÖY’ün taraflarca imzalanan FTGS’nin sınırlarını değiştirmeden gerekli düzenlemeleri yapma ve güncellemede bulunma hakkına sahip olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

10.6. Temsilci, kendisi hakkında bilgi edinilebilmesi için kurumsal bilgilerinin FÖY’ün 3. Kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ettiğini beyan eder.

10.7. İşbu Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle FÖY ve 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan Temsilci sorumludur. Temsilci üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişikliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki bedeli ödemeyi peşinen kabul eder. Temsilcinin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda FÖY’ün sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.

Madde 11. TARİFE

11.1. TEMSİLCİ, müşteriden her bir işlem başına FÖY’ün tek taraflı olarak münhasıran belirleyeceği ‘‘Hizmet Bedelini’’ alacaktır.

11.2. FÖY farklı Ödeme Hizmetleri için ayrı Hizmet Bedel tarifesi belirleyebilir.

11.3. TEMSİLCİ, FÖY’e FFÖM üzerinden yapacağı her bir işlem başında FÖY’ün tek taraflı olarak münhasıran belirleyeceği ‘‘Ödeme Hizmeti İşlem Ücretini’’ tediye edecektir. Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti her işlem başında FÖY tarafından TFH’den çekilecek ve her ay sonunda Temsilciye fatura edilecektir. Temsilci; işbu sözleşme kapsamında FFÖM aracılığı ile yaptığı işlemler için FÖY’e tediye etmesi gereken Ödeme Hizmeti İşlem Ücretinin kendisinin FÖY nezdindeki TFH hesabından kesilmesi, mahsup edilmesi hususunda FÖY’ü gayrikabili rücu yetkilendirmiş olduğunu ve bu işlemlere muvafakat verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

11.4. FÖY farklı Ödeme Hizmetleri için ayrı tarife belirleyebilir

11.5. TEMSİLCİ, FÖY tarafından belirlenip kendisine tebliğ edilen ‘‘Hizmet Bedeli Tarifesi’’ tabelasını tahsilat veznesindeki müşterinin görüş açısında bulunan bir noktaya asmayı kabul, taahhüt ve beyan eder. ‘‘Hizmet Bedeli Tarifesi’’ tabelasının ebadı ve içeriği müşterinin kolaylıkla görüp anlayabileceği büyüklükte olacaktır. İlgili mevzuat kapsamındaki Temsilci bu bağlamda her hangi bir insiyatifinin olmadığını kabul, taahhüt ve beyan eder.

11.6. FÖY, Temsilcinin tahsilat aracılığı karşılığında müşteriden talep edeceği Hizmet Bedelini ve yine Temsilcinin FFÖM aracılığı ile tahsilat yapabilmek için FÖY’e tediye etmesi gereken  ‘‘Ödeme Hizmeti İşlem Ücreti’’ni  piyasa şartlarını ve makul getiriyi dikkate alarak tek başına belirlemeye münhasıran yetkilidir. Temsilci, FÖY’ün bu bağlamda almış olduğu kararlara aynen uyacağını ve gereklerini yerine getireceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 12. İŞ YÜRÜTÜM KURALLARI

12.1. TEMSİLCİ; işbu FTGS’de belirtilen Ödeme Hizmetlerini FÖY’ün yazılı izni olmadıkça gerek kendi nam ve hesabına, gerekse başkaları ile ortaklık ve sair şekilde iş birliği yapmak, başkası adına işletme ya da iş yeri kurmak ya da işletmek sureti ile gerçekleştiremez.

12.2. TEMSİLCİ, işbu FTGS kapsamındaki Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, FTGS süresi boyunca tüm hakları FÖY’e ait olan FFÖM’ü kullanmak zorundadır.

12.3. İşbu FTGS gereğince gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler için FÖY’ün defterleri, belgeleri ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir. Temsilci, bu durum karşısında her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

12.4. FÖY, günlük işlem ve hesap mutabakatına Temsilcinin ulaşmasını sağlayacaktır.

12.5. TEMSİLCİ, FÖY’ün FFÖM’e ilişkin olarak mevzuata uyacağını, gereklerini yerine getireceğini gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

12.6. TEMSİLCİ, bu FTGS gereği FÖY tarafından istenen bilgi ve belgeleri kendisine bildirilen sürede eksiksiz olarak temin ve FÖY’e teslim edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

12.7. TEMSİLCİ, Kredi kartı ile yapılacak Ödeme Hizmeti işlemlerinde; kredi kartının müşteriye ait olduğunu kontrol etmeyi, ilgisiz 3. Kişilere ait kartları FFÖM ile yapılan tahsilatlarda kullanmamayı ve kredi kartlı tahsilatlardan üretilen makbuzun örneğini müşteriye imzalatarak saklamayı, FÖY’ün bu makbuzları talep ettiği takdirde kendisine ibraz edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

12.8. TEMSİLCİ, FFÖM kullanılarak gerçekleşen kredi kartlı tahsilatlardan doğabilecek güvenlik ihlali, dolandırıcılık vb. durumlardan hukuki ve cezai anlamda münferiden kendisinin sorumlu olduğunu ve bundan dolayı FÖY ve/veya Fatura Üreten Kurum ya da 3. Kişilerin bir zarar ve ziyanının doğması ya da bir ödemede bulunması durumunda bunu ilk talepte karşılayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 13. TEMSİLCİNİN İŞ YERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

13.1. TEMSİLCİ, işbu Sözleşme konusu işi münhasıran yukarıda yazılı adresinde gerçekleştirecektir. İşyeri ile ilgili tüm giderler Temsilci tarafından karşılanacaktır. Temsilci, FÖY'ün yazılı onayını almadan işyeri adresini değiştirmeyecek ve işbu Sözleşme konusu işle ilgili faaliyetleri başka bir yerde yürütmeyecektir. Aksi halde FÖY’ün işbu Sözleşmeyi haklı nedenle hiçbir tazminat ödemeden fesih etme ve uğrayabileceği her türlü zarar ziyanı talep etme hakkı olacaktır.

13.2. TEMSİLCİ'nin faaliyet yürüteceği işyeri, FÖY’ün talimatlarına uygun teknik ve fiziki koşullarda olacak şekilde dekore edilecek ve Temsilci FÖY Markası altında faaliyet yürütecektir. İşyerinde FÖY tarafından yazılı olarak izin verilmeyen başka herhangi bir marka ve konsept kullanılmayacaktır. Temsilci, FÖY’ün talimatlarında belirtilen şekilde bilgisayar, internet bağlantısı, modem, yazıcı, alarm sistemi gibi teknik gereklilikleri yerine getirecektir. Bu maddede sayılan işlerle ilgili tüm masraflar Temsilci tarafından karşılanacaktır. Temsilci, işyerinin faaliyeti için gerekli sayıda personeli istihdam edecektir. İşbu sözleşmede belirtilen Temsilci adresindeki işyerinde, işbu Sözleşmede taraf olarak belirtilen şahıs firması/şirket dışında, 3. kişi ve kurumlara ait başka bir ödeme sistemi ve/veya program kullanmayacak ve FÖY’ün sistemini işbu Sözleşmeye konu olan faaliyetler dışında kullanmayacaktır.

13.3. FÖY tarafından Temsilciye sağlanan fiziki POS’lar başkaca hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın FÖY’ün talebi halinde 2 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

13.4. TEMSİLCİ, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde işyerini FÖY’ün talimatlarına uygun hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, FÖY'ün işbu sözleşmeyi haklı nedenle hiçbir tazminat ödemeden fesih etme ve uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı Temsilciden talep etme hakkı olacaktır.

Madde 14. REKABET YASAĞI

TEMSİLCİ, FÖY'ün önceden yazılı onayı olmaksızın, işbu sözleşme süresince ve bu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren de 1 (bir) yıl boyunca, Türkiye sınırları dahilinde, ister kendi adına, ister başkalarının adına doğrudan veya dolaylı olarak, şahsen veya bir şirketin hissedarı veya yöneticisi sıfatıyla, bu sözleşmede belirtilen işlerle ilgili satıcı, bayi, acente, şube, temsilci, corner bayi veya komisyoncu, yetki sahibi, aracı ve sair herhangi bir sıfatla faaliyet gösteremez. Böyle bir olayın sözleşme süresi içinde vuku bulması halinde FÖY’ün işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Temsilci, bu hükme aykırı davranması durumunda, FÖY'ün uğradığı ve uğrayabileceği tüm zararların tazmini yanında cezai şartı da ödemekle yükümlü olacaktır. Söz konusu ihlal/hükme aykırılığın işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren l(bir) yıl içinde meydana gelmesi halinde dahi Temsilci, FÖY'ün uğradığı ve uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle ve yıllık işlem hacminin 5 katı tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 15. GİZLİLİK

15.1. TEMSİLCİ; FÖY’ün, FTGS’nin ve FFÖM’ün ticari sırlarını, gizli bilgilerini, satış fiyatını ve/veya fiyat politikasını, müşteri veri tabanını, tasarım, veri veya know-how bilgilerini, iş yürütüm metotlarını, çalışma ilkelerini, yazılım ve fikri, sınai ve gayri maddi mülkiyet hakkında konu eserlerini bu FTGS süresi içinde ve işbu FTGS’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle eş, kan ve kayın hısımları dahil başkalarına açıklamayacağını, kullandırtmayacağını ve bu FTGS’de düzenlenen amaç dışında bir maksatla kullanmayacağını gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

15.2. TEMSİLCİ, FÖY tarafından kendisine açıklanan ya da tevdi olunan ve aksi açıkça belirtilmeyen,  kamunun bilgisine sunulmayan tüm bilgi, belge, veri ve kayıtların ticari sır olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

15.3. TEMSİLCİ, müşteri ve alıcıların tüm kimlik ve kişilik bilgilerini, hesap bilgilerini, şifrelerini daimi bir surette (ilanihaye) gizli tutmakla yükümlü olup, bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki mevzuat ile diğer yasal mevzuat gereği hariç hiç kimseye açıklayamaz ve paylaşamaz. Gerek kendi, gerekse başkası için kullanamaz ve istifade edemez, ettiremez.

15.4. TEMSİLCİ; gizli bilgileri büyük bir gizlilik ve tam bir titizlik içinde korumayı ve her türlü makul önlemi almayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka herhangi bir şekilde aktarmamayı kabul, taahhüt ve beyan eder. Temsilci, zorunlu hallerde ve işbu FTGS konusu hizmetlerin gereği olarak, gizli bilgileri, öğrenmesi gereken istihdam ettiği kendisine bağlı olarak çalışan personeline verebileceğini, ancak gizli bilgilerin gizliliği hususunda da personelini bilgilendirmeyi, uyarmayı ve her daim denetlemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder. Temsilci, bu kişilerin işbu FTGS hükümleri ile bağlı kalmasını ve gizli bilgileri korumalarını sağlamayı, işbu FTGS’nin imzalanmasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin, işbu FTGS’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

15.5. TEMSİLCİ, kendisine herhangi bir şekilde verilecek veya gönderilecek hiçbir belgenin, raporun, faturanın ve sair herhangi bir yazılı bilginin veya bilgisayar programının kopyasını almayacağını ve aslını ya da kopyalarını üçüncü kişilere vermeyeceğini, her türlü bilgi, belge ve sair dokümanın gizliliğini sağlayacağına esas olduğunu kabul eder.

15.6. Gizliliğin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın kusur sorumluluğu uyarınca zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

15.7. FÖY, Temsilcinin bu madde hükmüne aykırı iş ve işlemleri halinde, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ve tek taraflı beyanla Sözleşmeyi tazminatsız olarak fesih hakkına sahiptir.

15.8. Taraflar, işbu Sözleşme konusu faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında kullandığı diğer tarafa ait ister elektronik ortamda isterse yazılı belge halinde temin edilmiş olsun her türlü bilgi varlıklarını Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, birbirlerinin talebi doğrultusunda imha ve/veya iade edecektirler.

15.9. TEMSİLCİ, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu md.73 uyarınca gizliliğe ve sır saklamaya ilişkin yükümlülüklere uyacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

15.10. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

Madde 16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

16.1. FÖY Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş., müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz ve iş ortaklarımız da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, faaliyetlerimiz sırasında temasta bulunduğumuz tüm gerçek kişilerin, Anayasal bir hak olan kişisel verilerinin korunmasına ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanmasına azami önem vermektedir. Bu doğrultuda, Temsilci FÖY'ün Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla aldığı/alacağı gerekli her türlü teknik ve idari önlemlere uymakla yükümlüdür.

16.2. TEMSİLCİ, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda veri sahibini bilgilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.3. TEMSİLCİ, veri sorumlusu sıfatıyla, müşteri ve alıcılara ait kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK'da (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) sayılan şekillerde işleyebilecek olduğunu müşteri ve alıcılara izah ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.4. TEMSİLCİ, işlem sahibi müşteri ve alıcıyı, Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerinin; Bankacılık Kanunu, 6493 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat kapsamında Temsilci sıfatıyla sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik ve kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB, ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olduğu hususlarında bilgilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.5. TEMSİLCİ, işlem sahibi müşteri ve alıcıyı, Kişisel Verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşların; Bankacılık Kanunu, 6493 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; FÖY olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız bankalar ve diğer 3. kişiler olduğu hususlarında bilgilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. TEMSİLCİ, işlem sahibi müşteri ve alıcının KVKK'nın 11. maddesi gereği ''Ödeme Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda yazılı değişiklikler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğu hususlarında gerekli bilgilendirmeyi yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.7. TEMSİLCİ, veri sahibinin kişisel verilerinin KVKK ve diğer yasal mevzuata aykırı olarak işlenmesi, kullanılması sebebiyle oluşacak tüm zararlardan FÖY'den bağışık olarak sorumlu olduğunu, bu kapsamda FÖY, banka ve veri sahibi nezdinde meydana gelecek zarar ve ziyanları kusur sorumluluğu uyarınca tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.8. FÖY,  Temsilcinin KVKK, diğer yasal mevzuat ve işbu madde hükmüne aykırı iş, işlem ve eylemleri sebebiyle sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkına sahiptir.

Madde 17. TELİF VE MÜLKİYET HAKLARI

FFÖM’ün tüm versiyonlarının, tüm kopyalarının eser sahipliği, logo, patent, tasarım, ürün, fikri-sınai haklar, gayri maddi haklar, marka ve isim hakları, sair diğer tüm hakları FÖY’e aittir. FÖY, Temsilciye FFÖM’den başka hiçbir fikri-sınai ve gayri maddi mülkiyet hakkı ve FTGS’de belirlenenler dışında FFÖM’den doğan başka hiçbir hak ve yetki vermemiştir. ‘‘5846’’ sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ‘‘556’’ sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince sahiplik hakkı FÖY’e aittir. FÖY’ün izni dışında isim, logo, patent veya marka olarak kullanılması FFÖM’ün çoğaltılması, dağıtılması ve kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturacaktır.

Madde 18. BİLDİRİM VE REKLAMLAR

18.1. Temsilci, FFÖM ile yapacağı iş ve işlemler nezdinde, bilgi belge ve kayıtlarda FÖY’ün Temsilcisi olduğuna ve iş ve işlemlerin FÖY FATURA ÖDEME KURULUŞU A.Ş. yetkinliği ile gerçekleştirildiğine ilişkin kayıt düşecektir. Temsilcinin tanıtım ve reklamlarında da aynı hüküm ve şartlar geçerli olacaktır.

18.2. Temsilci, FÖY tarafından tedarik edeceği tüm reklam ve tanıtım görsellerini belirlenmiş kıstaslarda teşhir edeceğini, işin büyüyüp gelişmesi, süreklilik ve verimliliğin azamiye çıkması için çaba sarf edeceğini ve aynı zamanda tedarik edilen ürünlerin sağlamlığının devamı için azami gayret göstererek gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

Madde 19. MARKA LOGO

19.1. Temsilci, işletme ya da işyerinde FÖY’ün marka ve logosunu FÖY’ün belirlediği şekilde ve kıstaslarda kullanmakla yükümlüdür. TEMSİLCİ işletmesinde ya da işyerinde kendine ya da 3. Kişi, kurum ve kuruluşlara ait marka ve logoları FÖY ile ilişkilendirmek ve iş ortağı olduğu izlenimini bırakmak için kullanamaz.

19.2. Temsilci, FÖY’ün marka bilinirliğini arttırmak ve marka reklamlarını yayımlamak, teşhir etmek, marka değerine katkı sağlamak, belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak iç ve dış cephede sunmakla ve gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Madde 20. DENETİM

20.1. Temsilci, 6493 sayılı kanun ve mevzuat kapsamında işletme ya da işyeri ile ilgili yasal defter, kayıt, bilgi ve belgelerini FÖY’e ve/veya Bağımsız Denetim Şirketi (BD) tarafından denetim yapmakla görevlendirilen kişilere sunmayı, kendilerine erişim ve inceleme imkanı vermeyi, istenildiğinde yazılı ve sözlü bilgilendirmede bulunmayı, sorulan sorulara gerçek ve doğru cevap vermeyi, düzenlenen tutanakları imzalamayı, mali tabloları ile iç kontrol sistemlerinin denetime uygun ve hazır halde bulundurmayı kabul, taahhüt ve beyan eder.

20.2. 6493 sayılı kanun ve mevzuat kapsamında BD’nin yapacağı inceleme ve denetim sonucunda donanım, yazılım ve uygulamalarda değişiklik yapılmasını talep etmesi halinde, Temsilci gerekli değişiklikleri makul süreler içerisinde gerçekleştireceğini gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 21. FFÖM KULLANICI GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

21.1. TEMSİLCİ, FFÖM şifre bilgilerini korumak ve bunların 3. şahıslarca kullanılmasını önlemekle yükümlüdür.

21.2. TEMSİLCİ, FFÖM girişini sağlayan “KULLANICI ADI ve ŞİFRE” güvenliği için periyodik olarak şifre değiştirilmesi işleminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

21.3. TEMSİLCİ, FFÖM şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi durumunda, derhal FÖY’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimden önce gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zarar ve ziyan Temsilcinin sorumluluğundadır.

21.4. TEMSİLCİ, kredi kartlı ödeme işlemlerinde genel sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

21.5. TEMSİLCİ, ödeme hizmeti vereceği bilgisayarın tüm güvenlik önlemlerinin kendisine ait olduğunu kabul eder.

21.6. TEMSİLCİ, müşteri bilgilerinin gizliliği konusunda gerekli tüm önlemleri eksiksiz alacağını bu gizliliğin korunamamasından kaynaklanan olumsuz geri bildirimlerden kendisinin sorumlu olacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

21.7. TEMSİLCİ, FFÖM ekranı dışında müşteri bilgilerini arşivlemeyeceğini ve şahsi çıkarları için kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

21.8. TEMSİLCİ, olası işlemsel bir genel güvenlik problemi yaşandığı anda durumu ivedilikle FÖY’e bildirecektir.

Madde 22. HİZMET ORTAMININ GÜVENLİĞİ

22.1. TEMSİLCİ, ödeme hizmeti verilen ortamın ve veznenin korunmasına, işletme ya da işyerinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Tahsilat ve tediyeye ilişkin hak ve borçlar ile hukuki sorumluluk tamamen Temsilciye aittir.

22.2. TEMSİLCİ, FFÖM’ün kullanıldığı işletme ya da işyerinde doğabilecek risk ve zararlar için FÖY’den maddi manevi bir talepte bulunmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

22.3. TEMSİLCİ, işletme ya da işyeri veyahut gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili olarak tüm varlık risk, işveren sorumluluk, üçüncü kişi mali sorumluk dahil işin gerektirdiği tüm sigorta branşları ile ilgili olarak FÖY tarafından bilgilendirildiğini, sigorta yaptırmanın kendi inisiyatifinde olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 23. MASAK MEVZUATI AÇISINDAN İŞLEM GÜVENLİĞİ

23.1. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında ödeme hizmeti sağlayan kuruluşların suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında “yükümlü” olarak tanımlanmaları, onların da belirtilen kanun ve yönetmelikteki yükümlülüklere tabi olmaları sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple Temsilci, işbu FTGS kapsamında sunulacak ödeme hizmetlerini, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak sunacağını, aksi bir işlem veya eylemde bulunması halinde FÖY tarafından hakkında şüpheli işlem formu tanzim edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirimde bulunulacağını bildiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

23.2. Temsilci, FÖY tarafından Masak Mevzuatı ile ilgili olarak bilgilendirildiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

23.3. Temsilci, yasaya aykırı işlem ve eylemleri sebebiyle FÖY’ün, bankanın ve FÖY anlaşmalı 3. Kişilerin zan altında kalması halinde aykırı eylem ve işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiği, bu işlemlere FÖY’ün, bankanın ve FÖY anlaşmalı 3. Kişilerin dahlinin olmadığı hususunda yasal merciler ile yargılama makamları nezdinde ispatla mükelleftir. Bu sebeple, ortaya çıkacak tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 24. TEMSİLCİ VE YETKİ BELGESİ

TEMSİLCİ, FÖY’ün bilinirlik ve güvenilirliğinden faydalanmasını temin etmek üzere 6493 sayılı kanun çerçevesinde FÖY tarafından yetkilendirildiğini beyan eden, kendisine çerçeveli olarak temin edilmiş olan Temsilci Yetki Belgesi’ni ve Temsilci Sticker’ını müşterinin görüş açısındaki bir alana asmak zorundadır. Temsilci, FÖY tarafından kendisine gönderilen Temsilci Yetki Belgesi ile Sticker’ın görselini ve yerini belirleme yetkisinin münhasıran FÖY’e ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 25. ÖDEME MAKBUZU

25.1. TEMSİLCİ, FÖY’ün ödeme makbuzda teşhir ettireceği reklam görseline gayri kabili rücu muvafakat eder. Temsilci, işbu reklam teşhiri için FÖY’e ya da reklam sahibinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

25.2. Ödeme makbuzu üzerinde yer alan bilgiler mevzuat uyarınca FÖY tarafından belirlenip yerleştirilmiş olup Temsilci bu bilgileri korumakla yükümlüdür.

25.3. TEMSİLCİ, ödeme makbuzunu şahsi uygulamalarda ve fuzuli olarak kullanmayacağını, çevreye saygılı davranacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

25.4. FÖY tarafından Temsilciye verilen ödeme makbuzları sadece ve sadece işbu FTGS kapsamında FFÖM’deki ödeme hizmetleri için kullanılabilir. Başka hiçbir iş ve işlem için kullanılamaz, kullandırılamaz. Başka bir kişi, işletme ya da işyerine verilemez. Ödeme makbuzunun işbu sözleşmede belirlenen amaç dışında kullanılması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

25.5. TEMSİLCİ, istisnasız her işlem için ödeme makbuzu vermekle yükümlü olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 26. DEVREDİLMEZLİK

İşbu FTGS ve FTGS’ye istinaden kurulan FFÖM, FÖY’ün önceden verilmiş yazılı izni bulunmaması halinde Temsilci tarafından hiçbir şekilde başkalarına devir ve temlik edilemeyeceğini gibi Temsilci bu FTGS ile yüklendiği hizmet faaliyet, yükümlülük ve sorumluluklarını başka bir şahıs ve kuruluşlara devredemez, yükleyemez. İşbu FTGS’de belirtilen herhangi bir yetki, hak ve çıkarları başkalarına transfer edemez. ‘‘İsim hakkı hariç devrettim’’ şeklinde ya da herhangi bir isim altında devir yapamaz. Ancak ölüm halinde Temsilcinin hakkı; miras olarak hak sahiplerine devir edilebilir, FÖY, varis veya kalan hissedarları onaylamaz ise FTGS tek taraflı olarak fesih edilir. Taraflar peşinen bu durumu kabul etmişlerdir.

Madde 27. YAPTIRIMLAR

27.1. TEMSİLCİ; mevzuatın ve FTGS’nin tüm hüküm ve şartlarına tam olarak harfiyen uyacağını, mevzuatın ve FTGS’nin herhangi bir hükmünü, şartını, yükümlülüğünü ihlal etmeyeceğini, mevzuattan işbu FTGS’den kaynaklanan tüm yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getireceğini aksi durumda her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

27.2. TEMSİLCİ’nin genel olarak mevzuatı, işbu FTGS’nin hüküm ve şartlarını ihlal etmesi ve/veya yükümlülüklerini ya da sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda FFÖM, FÖY tarafından Temsilci için derhal devre dışı bırakılacaktır. Bu durumda Temsilci, FÖY’ün herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder. Temsilci, FÖY’ün bu nedenle uğrayabileceği kar kaybı dahil her türlü maddi ve manevi zararını, işbu FTGS’de belirtilen cezai yaptırımı ilk talepte nakden ve def’aten ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 28. TARAF İLİŞKİSİ

TEMSİLCİ, bağımsız bir müteşebbistir. Taraflar arasında hukuki ilişki bu FTGS ile sınırlı ve işbu FTGS şartlarında geçerlidir. Taraflar birbirlerinin yükümlülüklerinden ve vecibelerinden sorumlu değillerdir. İşbu FTGS’deki hiçbir hüküm ve şartın FÖY ile TEMSİLCİ arasında acentelik, ortaklık vb. ilişki tesis ettiği anlamına gelmediğini, taraflar arasındaki ilişkinin mevzuat kapsamında Temsilcilik ilişkisinden ibaret olduğunu taraflar kabul ederler. Tarafların birbirlerinin işyerlerinde herhangi bir mülkiyet ya da hissesi, taraflar arasında ortak istihdam veya ortak kullanım mülkiyeti kesinlikle yoktur.

Madde 29. TEMSİLCİLİK YERLERİ ARASI MESAFE SINIRI                                                         

29.1. Temsilciler arasında mesafe sınırı olmayacaktır. Temsilci, aynı bölgedeki farklı FÖY Temsilcileri ile arasındaki mesafe için herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

29.2. FÖY konseptli ve en az 3 metre FÖY tabelasını teşhir eden Temsilci işletme ya da iş yerleri için mesafe sınırı ‘‘500’’ metredir.

29.3. Temsilci, bulunduğu bölgedeki Temsilci artışını uygun görmediği takdirde; FÖY konsept mağaza olarak en az 3 metre FÖY tabelasını teşhir ederek hizmet vermek suretiyle bölgesinde yeni Temsilci sözleşmeleri akdedilmemesini FÖY’den talep edebilir.

Madde 30. BAĞIŞIKLIK

Yasal mevzuattan kaynaklanan nedenlerle FFÖM’ün hizmet vermesinin durdurulması, banka hesaplarının kapatılması veya hesap aktarımlarına mani olunması gibi durumlarda Temsilci, FÖY’den hiçbir nam ve surette hak, alacak, tazminat ya da mağduriyet iddiası ile hak talep etmeyeceğini ve FÖY aleyhine bir yaptırımda bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Madde 31. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İNFİSAHI

31.1. İşbu FTGS’nin yürürlüğe girmesinden sonra Temsilcinin mevzuattan, FTGS’den doğan edim ve yükümlülüklerinden herhangi birisini yerine getirmemesi ve/veya FTGS’nin herhangi bir hüküm ya da şartını ihlal etmesi durumunda FÖY işbu FTGS’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

31.2. TEMSİLCİ işbu FTGS’nin konusu iş ile ilgili müşteri ya da 3. Şahıslara yönelik sebebiyet verdiği zararlardan dolayı FÖY hakkında bir dava veya soruşturma açılması veya itibarının zedelenmesi durumunda FÖY işbu FTGS’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

31.3. TEMSİLCİ; FÖY'den yazılı izin almadan işyerini taşıması veya terk etmesi halinde FÖY işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedebilir.

31.4. Temsilcinin; ilgili mevzuat ve işbu FTGS bağlamında Ödeme Hizmetlerine dahil olan herhangi bir işlemi yerine getirmediği tespit edilirse FÖY işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedebilir.

31.5. FFÖM kullanımının işlemsizlik halinde olduğu ve bu halin sürekli devam ettiği takdirde FÖY durumu Temsilciye ihtar eder ve ihtar ile verilen süreye rağmen işlemsizlik devam ederse FTGS, FÖY tarafından feshedilebilir.

31.6. TEMSİLCİ, FTGS'nin feshi ya da infisahı halinde fesih ve infisah öncesi işlemlerden dolayı sonraki zamanda doğabilecek sorunların çözümlerinde ve hukuki ilişkinin tasfiyesinde zaman kısıtlaması olmaksızın yükümlülüklerinin devam edeceğini kabul ve beyan eder.

31.7. Bu, FTGS'nin feshiyle birlikte Temsilcinin temsil faaliyetine ilişkin olarak taraflar arasında akdedilen tüm EK Protokol ve Sözleşmeler hükümsüz hale gelir.

31.8. TEMSİLCİ'nin iflas etmesi, iflas erteleme istemesi, konkordato ilan etmesi, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmede aciz hale düşmesi ya da kendisinin Temsilci olma sıfat ve şartlarının ortadan kalkması halinde işbu FTGS kendiliğinden infisah eder.

31.9. Taraflar bir ay önceden yazılı şekilde bildirmek ve tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek kaydı ile işbu FTGS'yi tek taraflı olarak feshedebilir.

Madde 32. MÜCBİR SEBEP  

32.1. Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, tarafların işbu Sözleşmeyi imzaladıkları zaman meydana geleceğini kestiremeyeceği; ilgili mevzuat değişiklikleri, Kurum, ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan ve işbu Sözleşme konusu faaliyetin yürütülmesine engel olacak nitelikteki kararlar, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi herhangi bir tarafın bir eylem  veya davranışı ile kontrol edilmesi mümkün olamayan haller işbu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için mücbir sebep sayılır.

32.2. Taraflar Mücbir Sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi

belgeler ile tevsik edecektir.

32.3. Mücbir sebep nedeni ile Sözleşme hükümlerinde bir gecikme husule gelirse, tüm şartlar yeniden değerlendirilerek, sorumlulukların yerine getirilmesi için yeni bir zaman belirlenir. Ancak, her iki taraf da Mücbir Sebeplerin etkilerini asgari seviyeye indirmek için gereken her türlü çabayı göstereceklerdir.

32.4. Mücbir sebepten etkilenen taraf, madde 31.3.'te belirtilen şekilde yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereken ilave süreyi yazılı olarak karşı tarafa bildirecektir. Ayrıca, ilgili taraf Mücbir Sebebin ortadan kalkması halinde de derhal karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirecektir. Taraflar, en geç Mücbir Sebeplerin ortadan kalktığı zaman yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeni tarihi belirleyecektir.

32.5. Tarafların azami çabasına rağmen Mücbir Sebebin varlığını sürdürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşme koşulları için sorumlu olmayacaktır.

32.6. Mücbir Sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde İşbu Sözleşme, Taraflardan herhangi birisinin talebi ile feshedilebilecektir.

Madde 33. ŞEKİL

Her türlü işlem yazılı şekilde icra olunacaktır.

Madde 34. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu FTGS'den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uygulanacak hukuk Türk Hukuku olacaktır.

Madde 35. SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olup, süresizdir.

Madde 36. İLETİŞİM

36.1. Temsilci, www.mypayz.com 'nin FÖY'ün resmi internet adresi olduğunu, ''0850 205 1090 '' numaralı hattın FÖY İletişim Merkezi olarak kullanılacağını, anlık gelişme ve bilgilendirmelerin FFÖM dahil bu kanallar üzerinden sağlanacağını, bu iletişim bilgilerinin dışında kalan iletişim kanallarının FÖY ile alakası olmadığını ve itibar etmeyeceğini bildiğini kabul eder.

36.2. Temsilci, FFÖM üzerinden gerçekleştirilen anlık ve ileri zamanlı değişiklik taleplerinin, güncelleme ve teknik taleplerin, makbuz talebinin, öneri ve şikayetlerin, canlı destek taleplerinin ve mesaj kısmından yazılanların kendi talebi olduğunu kabul ederek FÖY tarafından icra edilen iş ve işlemlere muvafakat eder. Temsilci, böyle bir durumda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 37. TEBLİGAT

Temsilci, işbu FTGS’de belirtilen posta adresleri, faks numaraları ve elektronik posta adreslerinde meydana gelecek değişikliklerin on (10) gün öncesinden yazılı olarak FÖY’e bildirmedikçe FTGS’de belirtilen bu tebligat adreslerine gönderilecek yazılar ve bildirimler tebliğ olmuş sayılacak ve Temsilciden beklenen tüm hukuki sonuçları doğuracaktır.

Madde 38. GEÇERLİLİK

38.1. İşbu FTGS’nin imzalanıp yürürlüğe girdiği andan itibaren taraflar arasında imzalanan diğer tüm sözleşmeler geçersiz hale gelir.

38.2. Önceki sözleşmelere yapılan tüm atıflar bu FTGS’ye yapılmış sayılır.

38.3. İşbu FTGS; tüm değişiklik, ek ve zeyilleri ile bir bütündür.

38.4. İşbu FTGS’nin uygulanmasına ilişkin olarak Ek Protokol ve Uygulama Sözleşmeleri FTGS süreci içerisindeyken akdedilebilir.

Madde 39. YÜRÜRLÜK

39.1. İşbu FTGS tarihinde taraflarca imza edilerek 1 (asıl) nüshası FÖY’de kalmak üzere, 1 kopyası Temsilciye verilmek suretiyle tanzim, imza ve teati edilmiş olup tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

39.2. İşbu FTGS tarihinde Temsilcinin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Taraflar işbu FTGS’de yer alan tüm hüküm ve şartlar üzerinde müzakerelerde bulunmuş FÖY, FTGS hükümlerinin nitelikleri, sebepleri ve sonuçları vs. hususlarda Temsilciyi aydınlatmıştır. Temsilci FTGS hükümlerini tam olarak okuduğunu, anladığını FÖY’ün bilgilendirmesine muhatap olduğunu kabul ve beyan eder. Taraflar FTGS’nin tüm hüküm ve şartlarının gerçek arzu ve iradelerine uygun olduğunu FTGS’nin tüm hükümlerinin kendileri için bağlayıcılık taşıdığını, hak ve borçlarını tamamı ile müzakere edilmiş olan FTGS hükümlerine göre iyiniyetle ifa edeceklerini kabul, taahhüt ve beyan ederler.

EKLER

Gerçek Kişi (Şahıs Firmaları)                                         

1.      Ortakların Kimlik Fotokopileri

2.      İmza Beyannameleri

3.      Vergi Levhası

4.      Sabıka Kaydı

Tüzel Kişi (Şirketler)

1.      Ortakların Kimlik Fotokopileri ve Sabıka Kayıtları

2.      Ticaret Sicil Gazetesi

3.      İmza Sirküleri

4.      Vergi Levhası

Temsilci Paneli Kullanımında Güvenlik için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

• Halka açık bilgisayarlardan Föy Temsilci Paneli işlemlerini asla yapmayınız! Çünkü halka açık bilgisayarlar da sizin kullanıcı adı ve parolanızı gizlice kaydeden programlar olabilir.

• Mail aracılığıyla veya başka bir ortamda sunulan web sayfaları kullanılmamalı, farklı sayfalardan Föy Temsilci Paneli'ne yönlendirilme yoluyla giriş yapılmamalıdır.

• Föy Temsilci Paneli'nden çıkmak için mutlaka 'Güvenli Çıkış' butonu kullanılarak işlemler sona erdirilmelidir.

• Şifrenizi bilgisayarınız veya tarayıcınıza kaydetmeyiniz. Eğer bilgisayarınıza kaydececekseniz şifreleme (Encryption) programları kullanarak şifreleyiniz. Şifrelerinizi ve gizli bilgilerinizi encryption yapmadan başka mail adreslerinize mail yolu ile göndermeyiniz.

• Kendi bilgisayarınızda mutlaka antivirus yazılımları ve kişisel güvenlik duvarı (Desktop Firewall) kullanınız.

• Kullandığınız işletim sistemini mutlaka güncel tutunuz. En son çıkan güvenlik yamalarını (Security Patch) yükleyiniz.

• Microsoft tabanlı sistemler için Windows 7 ve üzeri versiyon işletim sistemleri kullanınız.

• Şifrelerinizi belli aralıklarla değiştirmelisiniz.

• Sadece güvenilir sitelerden program indiriniz ve indirdiğiniz programı antivirus programınız ile tarayınız.

• Korsan program satan kişilerden aldığınız korsan program (Crack) ve oyun cd’leri sizin için tehlike teşkil etmektedir. Genellikle kırılmış programların yer aldığı cd’lerde kötü amaçlı programlar olabilir (Trojan, virus, worm...).

• Föy Fatura Ödeme Kuruluşu, cep telefonunuza herhangi bir sertifikasyon yüklemesi yapmanızı talep etmez. Bu yöntemle telefonunuza virüs içeren bir link gönderilip, sms şifre mesajlarınıza ulaşılmak istenmektedir. Web sayfasında çıkan bu tür bilgi ekranlarına herhangi bir giriş yapmayınız.

• Bilgisayarınzda güvenlik duvarı kullanmalı, antivirus yazılımlarınızı ve işletim sisteminizi sürekli olarak güncel tutmalısınız.

• Şifrelerinizi verirken aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

1-) Şifrelerin en az 6 karakter içermesi.

2-) Kolayca tahmin edilecek şifrelerin kullanılmaması (123456, 111111, aaaaaa gibi).

3-) Şifrelerin sözlüklerde bulunan veya günlük konuşmalarda geçen bir sözcük olmaması.

Örneğin özel isimler, yer isimleri, teknik terimler ve argo deyimler kullanılmamalıdır.

4-) Ayrıca, bilgisayar klavyesi üzerinde bulunan dört farklı gruptaki tuş’lardan en az üç tanesi şifrenin içerisinde yer almalıdır.
Bu dört grup:
(a) Büyük Harfler {A..Z}
(b) Küçük Harfler {a..z}
(c) Sayılar {0..9}
(d) Noktalama İşaretleri {,;:!@@#$%^&*...}

Şifre Kurtarma

Hesabınızda tanımlı olan Email adresini girin ve Gönder butonuna basın.

Şifrenizi nasıl sıfırlayacağınıza ilişkin talimatları e-posta ile göndereceğiz.

ÜZGÜNÜM!

Girilen Kullanıcı Adı ve Şifresi Hatalı. Lütfen Tekrar Deneyiniz..!

Güvenlik Uyarısı

Kullanıcı Adı ve Parolanızı hiçbir yerde, özellikle de bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmayınız.
Temsilci Panelimizin SSL sertifikasını ve adres çubuğundaki bilgileri kontrol ediniz.

https://fatura.faturaodemeyeri.com.tr

FATURA ÖDE

Tüm faturalarınız anlaşmalı olduğumuz banka ve yetkili kurumlar üzerinden online olarak sorgulayıp anında ödemesini yapabilirsiniz.

SANAL POS

Tüm faturalarınız sanal pos ile kredi kartınızdan ödeyebilirsiniz. Ayrıca hesabınıza kredi kartınızdan bakiye yükleyebilirsiniz. Tüm bu işlemleri 3-6-9-12 Taksit ile yapabilirsiniz.

EFT/HAVALE

Tüm banka hesaplarına EFT/HAVALE yapabilir, kredi kartı borcunuzu rahatlıkla ödeyebilirsiniz.

VERGİ ÖDEME

Bağkur,SGK, MTV vb. tüm vergileri ve trafik cezalarını kolaylıkla tahsil edebilirsiniz.